کپسول مسهل دندى‏

خواص دارو:
مسهل بسیار قوى اخلاط غلیظ (هر سه خلط)؛ رافع یبوست مزمن؛ دافع عفونت دمل و بثورات؛ قالع رطوبات عفنه و لزج.

اجزاى دارو:
دند مدبّر (۱ واحد)؛ کتیرا، مصطکى (مکد ۲ واحد)؛ انیسون (۴ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، در کپسول‏هاى ۱۲۵ میلى‏گرم کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هفته‏اى یک شب. (مگر با تجویز پزشک و در مواردى که یبوست شدید باشد).

ملاحظات مصرف‏:
– زنان باردار، مبتلایان به زخم معده، نزف الدم، ورم روده، و جهاز هاضمه از مصرف آن خوددارى کنند.
– لاغرى، کاهش وزن، و سقط جنین از عوارض آن است.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم