کپسول حبس طمث (حب مرّ مکّى)

خواص دارو:
مدرّ حیض.

اجزاى دارو:
مرّ مکّى (۲۱ واحد)؛ ترمس (۳۵ واحد)؛ برگ سداب، پودینه، مشکطرامشیع، (مکد ۵۵ جزء)؛ فوّه (روناس)، حلتیت (انغوزه)، سکبینج، جاوشیر، قسط، سنبل الطیب (مکد ۱۵ واحد).

شیوه ساخت دارو:
جاوشیر، حلتیت و سکبینج را در آب جوش کاملا حل کرده صاف کنند. سایر اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده با مایع به دست آمده بسرشند. دارو را در ظرف شیشه ‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۱ روز در انکوباتور در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى کنند. بعد آن را در فضاى باز خشک کنند و پس از کوبیدن در کپسول نمایند.

زمان و مقدار مصرف‏:
۱۰ روز قبل از شروع عادت، نیم ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، ۴ عدد کپسول با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– ۵ روز قبل از عادت و در زمان عادت دارو قطع شود. در صورتى که تا ۱۰ روز بعد از قطع دارو عادت نشدند دوباره شروع کنند.
– این دارو مسقط جنین است.
– در باردارى و شیردهى مصرف نشود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم