شربت اکسیر (اکسیر معده)

خواص دارو:
برطرف کننده کم‏ خونى؛ زایل کننده حدّت اخلاط و منى؛ نافع براى درد معده، تهلهل معده، نزف الدم، و نفث الدم؛ رافع زودانزالى در گرم‏ مزاجان.

اجزاى دارو:
زنجبیل، زیره سبز، انیسون، بادام، چلغوزه تفت داده، میخک، بالنگ خشک (مکد ۴ واحد)؛ مصطکى، عود هندى (مکد ۲ واحد)؛ زعفران، برگ سداب، آمله، خبث الحدید مدبّر، سعد کوفى (مکد ۱ واحد)؛ عرق نعنا، آب سیب، آب‏لیمو، عرق مورد (مکد ۲۴ واحد)؛ گلاب (۱۲ واحد)؛ عرق کاسنى، عرق شاه‏تره (مکد ۳۰ واحد)؛ عسل کف ‏نَگرفته (۶۰۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. مایعات را بدان افزوده در حمام ماریه با حرارت ملایم بجوشانند تا رنگ مایع به سیاهى بزند. سپس، عسل را کم‏کم بدان افزوده و هم بزنند تا قوام آید.

زمان و مقدار مصرف‏:
یک ساعت قبل از ناهار و یک ساعت قبل از شام، یک قاشق غذاخورى از شربت را در یک استکان آب خنک حل کرده و میل کنند.

ملاحظات مصرف‏:
براى سردمزاجان با عرق زنیان و براى گرم‏ مزاجان بدون عرق زنیان مصرف شود. مصرف زیاد موجب کمى افسردگى و ازدیاد سودا در افراد سوداوى مى ‏شود. وجود گاز در شیشه و ترش شدن مزه دارو نشانه فساد آن است.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم