روغن نقرس جبرى

خواص دارو:
نافع در دردهاى نقرسى، اورام گرم، دردهاى گرم مفاصل.

اجزاى دارو:
شنجرف رومى، شحم حنظل، تخم شاهى (مکد ۱۰ واحد)؛ خردل (۴ واحد)؛ ابو خلسا، کچوله مدبّر (مکد ۶ واحد)؛ روغن کنجد (۲۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
شنجرف را حرارت داده پودر نمایند به حدى که اجزاى برّاق آن دیده نشود. سایر اجزا را نیز پودر کرده با روغن کنجد به مدت ۵ دقیقه در حمام ماریه حرارت دهند. دارو را صاف کرده شنجرف را در حمام ماریه در آن حل نمایند. سپس، رها کنند تا بخش صاف از رسوب جدا شود. آن‏گاه، روغن را جدا سازند.

زمان و مقدار مصرف‏:
بدون ماساژ به محل درد مالیده شود.

ملاحظات مصرف‏:
– این روغن مصرف خوراکى ندارد.
– از مالیدن آن روى زخم‏هاى باز و چشم‏ها باید پرهیز شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم