روغن منوّم

خواص دارو:
رافع بى ‏خوابى و یبوست اعضا و مفاصل؛ نافع در بیمارى‏ هاى روانى ناشى از یبوست دماغ.

اجزاى دارو:
بزر البنج (۱۰ واحد)؛ تخم خشخاش (۳ واحد)؛ تخم کاهو (۵ واحد)؛ روغن کنجد (۵۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را پودر کرده در روغن کنجد بریزند. سپس، ظرف شیشه‏اى حاوى روغن را حد اقل ۴۰ روز زیر نور آفتاب بگذارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
بدون ماساژ، بر یافوخ سر و اعضا و مفاصل مالیده شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم