روغن کراث

خواص دارو:
نافع در درد و گرفتگى گوش، و درد بواسیر؛ رافع گرفتگى اعضا.

اجزاى دارو:
آب تره ‏سبزى، روغن گل سرخ (مکد ۲ واحد)؛ سرکه انگورى (۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
آب تره‏ سبزى را صاف کرده روغن گل سرخ و سرکه بدان افزوده و در حمام ماریه قرار دهند و آن قدر بجوشانند تا آب برود و روغن باقى بماند. سپس، در پرکولاتور با صافى کاغذى ریخته و بعد از ته‏نشین شدن آب، روغن را جدا کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
– در درد گوش، هر ۸- ۱۲ ساعت یک قطره در گوش چکانده شود.
– در بواسیر، هر ۸- ۱۲ ساعت، قدرى پنبه را به روغن آغشته کرده روى محل گذارند.
– در گرفتگى عضله، با ماساژ به موضع درد مالیده شود.

ملاحظات مصرف‏:
روى زخم‏ هاى باز و چشم‏ ها مالیده نشود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم