روغن کافور

خواص دارو:
نافع در دردهاى التهابى و ورم‏ هاى گرم؛ رافع احساس سوزش در پوست.

اجزاى دارو:
روغن گل سرخ (۲۰ واحد)؛ کافور (۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
کافور را ساییده در روغن حل کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
بدون ماساژ به موضع مالیده شود.

ملاحظات مصرف‏:
– از استعمال داخلى خوددارى شود.
– از مالیدن آن بر چشم و زخم‏هاى باز خوددارى شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم