روغن قُسط

خواص دارو:
نافع براى اورام غائر دست و پا، و کم‏ کارى تخمدان‏ ها؛ مسخّن کلیه‏ ها، رافع صلابت اعضا و درد مفاصل ناشى از سردى و رطوبت؛ نافع در شب ‏ادرارى.

اجزاى دارو:
قسط مر (۴ واحد)؛ سلیخه، مرزنجوش، سنبل الطیب، میخک، جوزبوا (مکد ۲ واحد)؛ جندبیدستر، صمغ باریجه (مکد ۱ واحد)؛ روغن زیتون، (۴۰۰ واحد)؛ سرکه و آب (مکد ۲۰۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده و ۷ روز در سرکه بخیسانند. سپس، بدان آب اضافه کرده و کمى بجوشانند تا مواد در آن حل شود. سپس، مایع را صاف کرده روغن زیتون بر آن افزوده و در حمام ماریه قرار دهند و آن قدر بجوشانند تا آب برود و روغن باقى بماند. سپس، در پرکولاتور با صافى کاغذى ریخته و بعد از ته ‏نشین شدن آب، روغن را جدا کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
بدون ماساژ روى موضع بمالند.

ملاحظات مصرف‏:
این روغن مصرف خوراکى ندارد.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم