روغن شوید (شبت)

خواص دارو:
رافع سردى و رطوبت اعضا؛ نافع در درد مفاصل؛ محلّل چربى‏ ها و مایعات لزج زیر پوست.

اجزاى دارو:
آب برگ شوید تازه (۲ واحد)؛ روغن کنجد (۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
آب شوید را به روغن کنجد افزوده و در حمام ماریه قرار دهند و آن قدر بجوشانند تا آب برود و روغن باقى بماند. سپس، در پرکولاتور با صافى کاغذى ریخته و بعد از ته‏ نشین شدن آب، روغن را جدا کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
بدون ماساژ به موضع مالیده شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم