روغن حنظل مرکّب (روغن دیابت)

خواص دارو:
نافع براى دردهاى دیابتى؛ پایین آورنده قند خون.

اجزاى دارو:
حنظل (۲ واحد)؛ عنصل (۱ واحد)؛ روغن کنجد (۵ واحد).

شیوه ساخت دارو:
حنظل را یک شبانه روز در آب خیسانده، سپس مایع را صاف کرده روغن کنجد بر آن افزوده و در حمام ماریه قرار دهند و آن قدر بجوشانند تا آب برود و روغن باقى بماند. آن‏گاه، در پرکولاتور با صافى کاغذى ریخته و بعد از ته‏ نشین شدن آب، روغن را جدا کنند. سپس عنصل را در آن بریزند تا در روغن سرخ شود و روغن را دوباره صاف کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
با ماساژ، به کف دست و پا و مواضع دردناک مالیده شود.

ملاحظات مصرف‏:
– مصرف خوراکى دارو ممنوع است.
– به صورت و چشم‏ ها مالیده نشود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم