روغن بابونه مرکّب (روغن معرّق)

خواص دارو:
معرّق (تعریق بلغم غلیظ زیر پوست؛ نافع در کسانى که دچار حبس عرق و اختلال در دفع طبیعى رطوبات زائد بدن هستند)؛ مهزّل؛ محلّل چربى ‏ها و غدد چربى زیر پوست.

اجزاى دارو:
بوره ارمنى، عاقرقرحا، فلفل سیاه (مکد ۷ واحد)؛ آنغوزه (۳ واحد)؛ روغن بابونه (۲۰۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را نرم ساییده از الک مش ۱۵۰ عبور داده در روغن بابونه حل کنند و مدت ۴۰ روز در انکوباتور در دماى ۳۵- ۳۷ درجه بگذارند. هر ۸ ساعت، دارو را هم بزنند تا اجزاى آن با هم مخلوط گردند. پس از ۴۰ روز روغن را صاف کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
روغن با ماساژ به عضو مورد نظر مالیده شود. روى عضو با نایلون پوشانده شود تا تعریق صورت گیرد.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم