روغن بابونه‏

 

خواص دارو:
محلّل بلاجذب ماده (بیشتر در اعضایى که بافت عصبى دارند)؛ محلّل بخارات؛ مسکّن اوجاع؛ نافع در حمّیات متطاوله؛ رافع اعیاء؛ مزیل تکاثف؛ مرخّى حالب (براى دفع آسان سنگ)؛ نافع در تشنّج یابس، برودت اعصاب، و وجع رحم.

اجزاى دارو:
بابونه، تخم شنبلیله (مکد ۱ واحد)؛ روغن کنجد (۴ واحد).

شیوه ساخت دارو:
بابونه و تخم شنبلیله را یک شبانه‏روز در آب (به مقدار ۵ برابر وزن دارو) خیسانده و بعد بجوشانند تا یک‏چهارم آب باقى بماند. بعد، آن را صاف کرده و با روغن کنجد در حمام ماریه قرار دهند و آن قدر بجوشانند تا آب تبخیر شود و روغن باقى بماند. سپس، در پرکولاتور با صافى کاغذى ریخته و بعد از ته‏نشین شدن آب، روغن را جدا کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
با ماساژ ملایم، روى موضع مورد نظر مالیده شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم