حب/ کپسول صرع مرکّب‏

خواص دارو:
نافع در صرع دماغى و تشنج؛ رافع رطوبات لزج از دماغ.

اجزاى دارو:
سکنجبین عنصلى (۲ واحد)؛ عاقرقرحا، اسطوخودوس، بسفایج، افتیمون (مکد ۱ واحد)؛ مویز منقّى (۸ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با مویز منقّى و سنکجبین عنصلى بسرشند تا خمیر شود. این دارو را به صورت حب یا کپسول مى‏توان استفاده کرد. براى ساخت کپسول، خمیر را خشک کرده از نو بسایند و در کپسول کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر هشت ساعت، ۵۰۰ میلى ‏گرم از دارو با آب میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم