حبّ سعال‏

خواص دارو:
ملیّن حنجره و قصبه ریه؛ نافع در سرفه‏ هاى خشک و گرفتگى صدا.

اجزاى دارو:
کتیرا، رب السوس، صمغ عربى، نشاسته (مکد ۱ واحد)؛ گلاب یا عرق کاسنى- شاه‏تره (به قدر نیاز).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوفته و درآمیزند. سپس، با گلاب یا عرق کاسنى- شاه‏تره خمیر کرده و حب سازند و بگذارند تا خشک شود.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۴ یا ۶ ساعت، یک حب از دارو را در دهان بگذارند و بمکند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم