پودر اوجاع مفاصل سوداوى‏

خواص دارو:
نافع در دردهاى مفاصل (از نوع سوداوى)، به ویژه کمر درد.

اجزاى دارو:
شیرین بیان، انیسون، تخم کرفس (مکد ۵ واحد)؛ بادیان، بادرنجبویه، تاجریزى، شاه‏تره، سورنجان (مکد ۷ واحد)؛ ریشه کبر، بسفایج (مکد ۳ واحد)؛ گلقند (به قدر نیاز).

شیوه ساخت دارو:
مفردات را نرم ساییده از الک مش ۱۰۰ عبور داده و در ظرف در بسته در جاى خشک و خنک نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
نیم ساعت پیش از صبحانه، سه قاشق غذاخورى از دارو را با دو لیوان آب در حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقى بماند. سپس، آن را صاف کرده یک قاشق مرباخورى گلقند در آن حل کرده و تا گرم است بنوشند.

ملاحظات مصرف‏:
– بعد از گذشت ۱۰ روز از مصرف دارو، باید از این مسهل استفاده کنند: ریشه کبر (۱۰ گرم) و کشوث (۵ گرم) را نرم ساییده از الک مش ۱۰۰ رد کرده با سکنجبین (۳۵ گرم) مخلوط سازند.
– در همان روز، از حب سورنجان مویزى نیز باید استفاده شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم