نمک ترکی یا ملح اندرانی

ملح اندرانی صاف و شفاف و بلوری است و به فارسی نمک بلوری نامند طبیعت آن در آخر دوم گرم و خشک خواص آن مقوی و فهم و ذهن و مسهل بلغم و لزوجات و رافع تخمه طعام و جشا و مرادویه عین جهت امراض مذکوره در نمک غیر آن جایز و مستعمل نیست.

 

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.