حجر الیهود

آن را زیتون بنی اسرائیل و حجر الزنیون گویند وبه فارسی سنگ جهودان و در سنسکریت استورن یعنی برآرنده مرض گویند.

طبع آن در اول گرم و در دوم خشک.

سنگی است مشهور و بلوطی شکل و زیتونی و مایل به سفیدی مثل جوز کوچک اندکی طولی و با خطوط متوازی و متقاطع در طول و در آب زود ساییده می شود و طعمی غالب ندارد و گویند که این سنگ در کشورهای یهودی به وفور یافت می شود و نیز در فلسطین و در سرزمین قدس به عمل می آید و از آنجا به دمشق میاورند. و نوع نر و ماده دارد نر آن به اوصاف فوق و ماده ان بدون خطوط و مایل یه سرخی و تیرگی و برخی اندکی پهن است. نر آن مخصوص به سنگ مردان و ماده آن به زنان تعلق دارد.

مهمترین خاصیت حجرالیهود دفع سنگ کلیه می باشد و همین خاصیت، این سنگ را به کالایی گران قیمت تبدیل کرده است.

در کتاب مخزن الادویه مرحوم عقیلی خراسانی این گونه ذکر شده که: چون نیم مثقال آن را ساییده با پنجاه مثقال آب گرم و یک مثقال روغن بادام تلخ بیاشامند.

ملاحظات مصرف
  • حجرالیهود مضر معده بوده و ضعیف کننده آن است و کاهنده اشتهاست و مصلح آن تخم کرفس یا سکنجبین سفرجلی است.
  • مضر کبد بوده و مصلح آن صمغ است.
  • مضر طحال و مصلح آن عسل.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.