کچوله ازاراقی (اذاراقی)


پس از در شیر خواباندن و رنده کردن و فرآوری لازم خشک می کنند تا سمیت آن برطرف گردد

بعربى قاتل الكلب و حب بفتح همزه و فتح ذال معجمه و الف الغراب نيز و بفارسى و هندى كچله و كچوله‏ نامند و درخت آن بقامت درخت نارنج بزرك و درخت بيل هندى و ثمر آن بقدر نارنجى با پوست سرخ رنك بى‏بو و در جوف آن دانهاى كچله مى‏باشد و لحم چندانى ندارد و برك آن شبيه ببرك بيل و آن تخم بسيار تلخ و خشك و بنهايت صلابت در اخر سيوم كرم و خشك است و سم حيوانات دم دار و بالخاصيت مبدل مزاج بسيار سرد است بمزاج طبيعى بدون احتراق اخلاط و جهت فالج و استرخا و سائر امراض بارده اعصاب و امراض عصبانى و درد كمر مجرب دانسته‏اند و ضماد آن جهت كلف و جرب و قوبا و عرق النساء و مفاصل و امراض بارده مفيد است و مسكن و مشوش ذهن است و مصلحش شكر و ادويه خوشبو است و قدر شربتش از يك دانك تا دو دانك است و يك مثقال آن كشنده و اطباى هند خواص بسيارى از براى آن ذكر كرده‏ اند(قرابادين كبير / ج‏1 / 599 / ازاراقى ..... ص : 599)

اذاراقى را به فارسى كچوله‏ و در تنكابن و مازندران كلاج دارو نامند.

اذاراقی یا کچوله همان تخم درخت برمکیه است که از دانه آن استرکنین استخراج می شود. طبیعت آن گرم و خشک است.

بخش های مورد استفاده گیاه: ریشه - پوست - تنه - برگ - دانه 

خواص درمانی دانه های کچوله

  1. سفت کننده عضلات 
  2. محرک معده 
  3. ضد قولنج 
  4. محرک معده 
  5. اشتها آور
  6. ضد یبوست 
  7. مرطرف کننده سو...
  8. معجونش برای فلج و سستی و دردهای سرد مفید است عادت تریاک را قطع میکند و درد مفاصل و عرق النسا (سیاتیک) ، ادرار بی اختیار را بهبود می بخشد.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.