زراوند مدحرج (زراوند گرد)

به فارسی زراوند گرد و به اصفهانی نخود الوند می‌نامند؛ بیخی است مدور به قدر فندقی و اندک کوچک‌تر و بزرگ‌تر از آن نیز با اندک پهنی و ظاهر آن زرد و باطن آن مایل به سرخی و بهترین آن تازۀ کرم ناخورده آن است و قوت آن تا دو سال باقی می‌ماند.

طبیعت آن در دوم گرم و خشک است.

خواص آن در لطیف کردن است مصرف آن با آب لطیف کننده اخلاط و پاک کننده سینه و شش ها و پادزهری قوی برای سموم حیوانی و نباتی و پاک کننده معده و دماغ است. سر درد های شقیقه و صرع و جنون و وسواس و آسم و تنگی نفس و سرفه کهنه و یرقان صفراوی و بلغمی و پاک کردن چرک زخم های خطرناک و دندان و سستی عضلات و تورم طحال و درد پهلو و تب و لرزهای سرد را معالجه می نماید. در ترکیب با سایر دارو های مناسب برای فلج و دردهای کهنه و دردهای تکیه گاهی بدن و سیاتیک و نقرس و رفع سموم به کار گرفته می شود. ضماد آن تیغ و استخوان ریز را از بدن جذب می نماید. و همچنین زخم های کهنه را درمان نموده و در رویانیدن گوشت آن مؤثر است. مقدار تجویز آن تا دو درم 000/7 گرم است. 

خواص زراوند مدحرج

 خاصیت: زداینده ، لطافت بخش ، بازكننده ، نازك كننده و با كشش است .

 • خار و پیكان ها را جذب می كند.
 • نوع درازش در زدودن و گرمی بخشیدن دارای مقام اول است و از این رو در باز رویانیدن گوشت و بهبودی بخشیدن به قرحه تاثیرش از همه بیشتر است و اما در بقیه كنش ها غلتان آن مفیدتر است. زیرا در باز كردن و نرم نمودن یكه تاز است و در گرمی بخشیدن با نوع دراز برابر یا اندكی كمتر است.
 • بهک را می زداید ، دندان را جلا می دهد . چرك را از دندان می برد ، رنگ را رونق می بخشد ، برای دندان غلتان آن از همه بهتر است.
 • قرحه های پلید، بدخیم و پوست انداز را تنقیه می كند و گوشت می رویاند :زخم و قرحه گوشت نوع دراز آن بهتر از سایرین است اگر زراوند را با زنبق بر قرحه های گود و گندیده بگذارند چرك و ریم را از بین می برد و گودی را پر از گوشت سالم می كند.
 •  جای نقرس را با همه انواع زراوند و به ویژه غلتان آن در علاج گسستگی ماهیچه مفید است آن را بمالند و از گسستگی ماهیچه جلوگیری می كند. اگر بیماران نقرس بخورند مفید است.
 • زراوند را با عسل در گوش بچكانند چرك گوش را پاك و شنوایی را تقویت می نماید و نمی گذارد دمل در گوش پدید آید.
 • زراوند و فلفل كه با هم باشند ریختنی های مغز را خارج می كنند.
 • زراوند و به ویژه غلتان آن در مداوای برنشیت، در تنقیه سینه، در تسكین دادن پهلو درد اگر با آب مخلوط شود و بخورند سودمند است.
 • داروی سكسكه و همراه سكنجبین علاج طحال است. گاهی زراوند را با سركه بر طحال بمالند بسیار مفید است و در این علاج ها غلتان آن از همه قوی تر است.
 • خلط های بلغمی و مراری را بیرون می راند و به مقعد فایده می رساند .اگر زراوند دراز یا غلتان با مرو فلفل مخلوط شود و خورده شود در تنقیه زائده های زهدان ،پاك شدن خون تازه زائیده، روان ساختن خون حیض مفید است.
 • داروی تب لرز است.
 • پادزهر نیش كژدم است و به ویژه قسم دراز آن پادزهره اش بیشتر است.
ملاحظات مصرف

برای کلیه ضرر دارد و اعضاء را خشک می گرداند مصلح آن عسل و روغن گل و بنفشه می باشد.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.