اصطلاحات عمومی داروهای طب سنتی

تکرج: به معنی دگرگون شدن طعم و یا بو و یا هر دو است.

مثلا در گردو که متکرج می شود، بسیار هم بد و مضر است و یا غذاها که متکرج می گردد. تند شدن بو و طعم هم تکرج است. گردوی کهنه ای که موق شکاندن، گرد سبزی خارج شود هم متکرج شده.

غلیظ: هر چیز پر قوام که آب و سیالیت آن کم باشد، غلیظ گفته می شود.

کثیف: دوا یا غذایی که اجزای آن به دشواری از کیفیت بدنی تأثیر بپذیرد و به کندی در بدن نفوذ کند هر غذایی که راحت جذب بدن نشود، کثیف است، مثل کله پاچه، سوسیس و کالباس، گوشت گاو، بادمجان، تخم مرغ خیلی پخته شده هم بسیار غلیظ است و بیماری آسم را تشدید می کند.

 لطیف: دوا یا غذایی که پس از ورود به بدن به آسانی تحت تأثیر کیفیت قرار گیرد و به اجزای بسیار ریز تقسیم می شود. مثل تخم مرغ عسلی، عسل، زعفران، گوشت ماهی تازه.

لزج: یعنی چسبنده، دوا یا غذایی که بالفعل یا بالقوه این ویژگی را داراست، که در اثر حرارت مزاج بی آنکه اجزای آن از هم جدا شوند قابلیت کش آمدن پیدا کنند، مثل عسل، گل ختمی در آب هم همینطور است.

لعابی: دوایی که بر اثر خیساندن در آب اجزایش با رطوبت ترکیب و ماده لزجی بسازد، مثل اسفرزه، به دانه، ریشه ختمی.
نکته: اگر بخواهید خاصیت لعابی دارویی از بین برود باید برشته اش کنی، اینگونه خاصیت لعابی را از دست می دهد.

 

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.