معجون لاجورد (کپسول ضدّ سودا)

خواص دارو:
مفرّح؛ محلّل سودا؛ نافع براى مالیخولیا، بواسیر، وسواس، و امراض سوداوى.

اجزاى دارو:
زرنباد، جدوار، زراوند مدحرج، خولنجان، ماهیزهرج، ریوند چینى، افتیمون، هلیله سیاه، لاجورد مدبّر، تربد مدبّر، دارچین، سنبل الطیب، مصطکى، جوزبوا، زعفران، بسباسه، قرنفل (مکد ۱ واحد)؛ چوب چینى (۸ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۵۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۴۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى کنند.
این دارو به دو طریق قابل استفاده است: معجون و کپسول. براى ساخت کپسول از این دارو، باید معجون را خشک کرده از نو ساییده و در کپسول کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ ساعت یک عدد کپسول با آب میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم