معجون برشعثا

خواص دارو:
مجفّف نزله‏ هایى که از سر و دماغ به حلق و سینه مى‏ریزند؛ رافع سعال، خنّاق، نفث الدم، و قى خونى؛ نافع در دردهاى امراض مزمنه، درد قولنج؛ درد سپرز، نفس الانتصاب مؤدّى به سل، تشنّج، درد پهلو، بیمارى‏ هاى موجود در امعا و احشا، و فواق.

اجزاء تشکیل دهنده‏:
فلفل سفید، بزر البنج (مکد ۲۰ واحد)؛ افیون (۱۰ واحد)؛ زعفران (۵ واحد)؛ فرفیون، سنبل الطیب، عاقرقرحا (مکد یک واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۷۴ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى در بسته ریخته و مدت ۶ ماه در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۱۲ ساعت، ۵۰۰ میلى‏ گرم از دارو با آب نیم‏ گرم میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم