مرهم سیاه‏

***  این نسخه از معتمد الملوک است  ***

خواص دارو:
نافع براى قروح مزمنه، قروح رطبه، قروح خبیثه، سر باز کردن دمل، و خارج کردن اشیاى خارجى فرو رفته در بدن.

اجزاى دارو:
مرداسنگ، سرنج، سفیداب قلعى، زاج سبز (مکد ۱ واحد)؛. روغن کنجد (۸۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، در روغن کنجد ریخته با ملایمت بجوشانند تا سیاه و غلیظ شود.

زمان و مقدار مصرف‏:
در زمان نیاز، کمى از مرهم را گرم کرده بر پارچه نخى مالیده و بر موضع بگذارند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم