محلول غرغره

خواص دارو:
نافع در ورم لوزه؛ مانع ریزش مواد به حلق و حنجره و ریه؛ جاذب مواد از اعالى حلق به داخل دهان؛ نافع در عفونت گلو و حلق.

اجزاى دارو:
عدس، ربّ انار مى‏خوش (مکد ۱ واحد)؛ تخم خشخاش، پوست خشخاش، تخم مورد، تخم گشنیز، گلنار، گل سرخ (مکد ۳ واحد)؛ آب (۲۴ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزاى جامد را نیم‏کوب کرده با هم مخلوط نمایند و در ظرف در بسته نگه دارند. به هنگام نیاز، آن‏ها را ۶ ساعت در آب بخیسانند. سپس، با حرارت ملایم کمى جوش داده صاف نمایند. ربّ انار مى‏خوش تازه را به مایع بیفزایند. وقتى از حرارت دارو کاسته شد غرغره نمایند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ ساعت یکبار، ۱۰ دقیقه غرغره کنند.

ملاحظات مصرف‏:
بهتر است براى هر بار مصرف داروى تازه درست شود. در صورت مشکل بودن امر، مى‏توان براى سه روز مصرف دارو تهیه کرد (به شرطى که در یخچال نگهدارى شود و به هنگام مصرف کمى گرم شود).


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم