کپسول مومیایى

خواص دارو:
مقوّى مغز و قوّه باه؛ مغلّظ مواد؛ مانع نزله و ریزش مواد در رباطات؛ نافع در شکستگى‏ها و دردهاى عضلانى.

اجزاى دارو:
مرّ مکّى (۲ واحد)؛ میخک، دارچین، کبابه، حسن لبه، صمغ عربى، عود هندى، ربّ السوس (مکد ۶ واحد)؛ مصطکى، خولنجان، بهمن سرخ، بهمن سفید (مکد ۵ واحد)؛ ابریشم محرق (۸ واحد)؛ مومیایى (۱۲ واحد)؛ جند بیدستر (۱ واحد)؛ تخم خشخاش (۱۰ واحد)؛ آب مقطر یا گلاب (۵۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
خشخاش را کوبیده ۲۴ ساعت در آب بخیسانند و مایع را صاف نمایند. بقیه اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با آب خشخاش خمیر کنند. حال، مى‏توانند از خمیر حب ساخته و آن را خشک کنند، یا خمیر را ابتدا خشک کرده و سپس در کپسول ۲۵۰ میلى‏گرم کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ ساعت، یک عدد کپسول/ حب با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
مصرف دارو نباید بیش از ۳ ماه ادامه پیدا کند؛ چون موجب غلظت مواد مى‏شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم