کپسول ملیّن دیابت

خواص دارو:
ملیّن طبع افراد دیابتى؛ پایین آورنده قند خون؛ دافع رطوبات لزج و مکثف؛ رافع پُر مویى.

اجزاى دارو:
حنظل (بدون پوست و تخم)، کتیرا، نشاسته، صمغ عربى، بادیان (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
همه اجزا پودر شده از الک مش ۱۰۰ عبور داده شده و در کپسول‏هاى ۱۲۵ یا ۲۵۰ میلى‏گرمى شوند.

زمان و مقدار مصرف‏:
قبل از ناهار، یک عدد کپسول مصرف شود.

ملاحظات مصرف‏:
– در صورت بروز دل پیچه یک لیوان آب جوش میل شود.
– در مصرف بیش از ۵۰۰ میلى‏گرم دارو، احتمال بروز اسهال خونى وجود دارد.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم