چشم و گوش

شب کوری (عشه)

الف: معرفی    شب كوری [1] این اشخاص در شب و در نور ضعیف قادر به دیدن اجسام بخوبی نیستند. در میان حیوانات، میمون، مرغ خانگی و كبوتر هم دچار شبكوری می شوند، حیوانی به نام گولاگو 10 برابر انسان قدرت دید در تاریكی دارد. علل شب كوری علت شب کوری از بین رفتن مواد رنگی چشم در اثر تابش آفتاب است و این اشخاص ادامه