داروی مرکب - صفحه 3

پودر نزله گرم

خواص دارو:نافع در نزله هاى گرم، سرفه ‏هاى خشک، اسهال همراه با نزله؛ مغلّظ ماده و مغرّى حلق.اجزاى دارو:زعفران (۱ واحد)، گل سرخ، صمغ عربى (مکد ۸ واحد)؛ تخم خشخاش (۱۲ واحد)؛ رب السوس، نشاسته، کتیرا (مکد ۴ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را پودر کرده با هم مخلوط کنند.زمان و مقدار مصرف‏:هر ۸ ساعت یکبار، یک ادامه

جوارش کمونى

خواص دارو:هضم کننده غذا، ضد نفخ، لاغر کننده شکم، مجفّف رطوبات.اجزاى دارو:زیره سیاه مدبّر بریان (۱۵ واحد)؛ برگ سداب، زنجبیل (مکد ۶ واحد)؛ فلفل سیاه ۵/ ۴ واحد)؛ بوره ارمنى (۱ واحد)؛ عسل کف‏ گرفته (۹۰ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏ ادامه

حبّ سعال‏

خواص دارو:ملیّن حنجره و قصبه ریه؛ نافع در سرفه‏ هاى خشک و گرفتگى صدا.اجزاى دارو:کتیرا، رب السوس، صمغ عربى، نشاسته (مکد ۱ واحد)؛ گلاب یا عرق کاسنى- شاه‏تره (به قدر نیاز).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوفته و درآمیزند. سپس، با گلاب یا عرق کاسنى- شاه‏تره خمیر کرده و حب سازند و بگذارند تا خشک شود.زمان و مقدار ادامه

حبّ شفا

خواص دارو:رافع سردرد و تب‏ هاى کهنه؛ نافع در ترک اعتیاد به افیون.اجزاى دارو:تاتوره (۳ واحد)؛ ریوند (۲ واحد)؛ زنجبیل (۱ واحد)؛ عسل کف‏نگرفته (۶ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه ‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۲ روز در انکوباتور در دماى ۳۵- ادامه

حبّ فرزانه (حب شبیار)

خواص دارو:مسهل؛ منقّى دماغ و قلب و بدن (از فضولات و رطوبات)؛ رافع عفونت دندان و لثه و گوش.اجزاى دارو:صبر (۴ واحد)؛ هلیله سیاه، هلیله زرد (۳ واحد)؛ شحم حنظل (۲ واحد)؛ مصطکى، سنبل الطیب، مرزنجوش، گل سرخ، زعفران (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏نگرفته (۱۷ واحد).شیوه ساخت دارو:همه اجزا را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ ادامه

حبّ مبارک‏

 خواص دارو:رافع یبوست دراز مدت.اجزاى دارو:میخک (۴ واحد)؛ بادیان، انیسون (مکد ۶ واحد)؛ گل بنفشه (۱۲ واحد)؛ هلیله زرد، کشمش سبز تازه منقّى (۲۵ واحد)؛ برگ سنا، ترنجبین، گلقند (۵۰ واحد).شیوه ساخت دارو:ترنجبین را کوبیده با گلقند مخلوط کرده و چند ساعت صبر کنند تا رطوبت گلقند به ترنجبین سرایت کند. سپس ادامه

حبّ نعوظ

خواص دارو:ایجاد نعوظت و رفع زود انزالى در سرد مزاجان.اجزاى دارو:عود قمارى (۳ واحد)؛ قرنفل، فلفل سیاه (مکد ۲۳ واحد)؛ زعفران، بالنگو (مکد ۴ واحد)؛ دارفلفل، تخم بابونه، مروارید ناسفته (مکد ۷ واحد)؛ آب نارنج (۲۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نرم ساییده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. مروارید را در آب نارنج حل ادامه

حبّ نعوظ

خواص دارو:ایجاد نعوظت و رفع زود انزالى در سرد مزاجان.اجزاى دارو:عود قمارى (۳ واحد)؛ قرنفل، فلفل سیاه (مکد ۲۳ واحد)؛ زعفران، بالنگو (مکد ۴ واحد)؛ دارفلفل، تخم بابونه، مروارید ناسفته (مکد ۷ واحد)؛ آب نارنج (۲۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نرم ساییده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. مروارید را در آب نارنج حل ادامه

حب/ کپسول صرع مرکّب‏

خواص دارو:نافع در صرع دماغى و تشنج؛ رافع رطوبات لزج از دماغ.اجزاى دارو:سکنجبین عنصلى (۲ واحد)؛ عاقرقرحا، اسطوخودوس، بسفایج، افتیمون (مکد ۱ واحد)؛ مویز منقّى (۸ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با مویز منقّى و سنکجبین عنصلى بسرشند تا خمیر شود. این دارو را به صورت حب یا ادامه

حقنه لیّنه

خواص دارو:ایجاد لینت در مزاج، پاک سازى روده ‏ها، و نافع در صداع.اجزاى دارو:گل خطمى، خبازى، شکر سرخ (مکد ۵۰ واحد)؛ نمک (۱ واحد)؛ روغن زیتون (۲۵ واحد)؛ آب (۱۲۰ واحد).شیوه ساخت دارو:گل خطمى و خبازى را در آب خیسانده کمى جوش دهند و صاف کنند. روغن زیتون، نمک، و شکر سرخ را در مایع حل کنند و کمى دیگر ادامه

دواى بلغم

***  این دارو منسوب به امام جعفر صادق علیه السلام است  ***خواص دارو:رافع ترشى و نفخ معده، پوکى استخوان، سستى و ترهل بدن؛ دافع بلغم موجود در اعضا به ویژه معده و کبد (به تحلیل و تعریق).اجزاى دارو:آویشن، سیاه‏دانه، مصطکى (یا سقز)، زنیان (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۲ واحد).شیوه ساخت دارو:مصطکى یا سقز ادامه

دواى ترنجبین ساده

*** این نسخه از حکیم عقیلى است ***خواص دارو:مقوى باه؛ چاق کننده کلیه ‏ها؛ رافع سردى و خشکى کلیه‏ ها و ضعف عمومى بدن؛ نافع براى گرم‏ مزاجان و معتدل‏ مزاجان.اجزاى دارو:ترنجبین پاک کرده (۱ واحد)، شیر گاو یا گاومیش (۳ واحد).شیوه ساخت دارو:ترنجبین را در شیر حل کرده و بگذارند تا رسوبات آن ته‏نشین شود. ادامه

دواى ترنجبین مرکّب

*** این نسخه از حکیم معتمد الملوک است. ***خواص دارو:مقوى باه؛ چاق کننده کلیه‏ ها؛ رافع سردى و خشکى کلیه‏ ها و ضعف عمومى بدن؛ نافع براى سرد مزاجان و معتدل‏ مزاجان.اجزاى دارو:ترنجبین خراسانى پاک کرده، نبات سفید (مکد ۴۰۰ واحد)، شیر گاو یا اسب (۸۰۰ واحد)، زنجبیل، خولنجان، دارچینى، خصیه الثعلب مصرى، ادامه

دواى جامع

***  این دارو منسوب به امام موسى کاظم علیه السلام است  ***خواص دارو:این دارو ذو الخاصیه است و در بیمارى‏ هاى متعددى چون سل، سرفه کهنه، درد سپرز، درد پهلو، اسهال، مار گزیدگى، عقرب گزیدگى، فالج، لقوه، سردى معده، کرم معده، و خفقان قلب به کار مى‏ رود.اجزاى تشکیل دهنده دارو:سنبل، قاقله، زعفران، ادامه

ذرور ناصور

 خواص دارو:جهت ناصور و زخم‏ هاى عفونى باز.اجزاى دارو:سفیداب قلعى، گلنار، دم الأخوین، مرّ مکّى (مکد ۴/ ۱ واحد)؛ انزروت مدبّر، کندر (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را پودر کرده و از الک مش ۲۰۰ رد کنند و در ظرف شیشه‏اى در بسته و کوچک نگه دارند.زمان و مقدار مصرف‏:پودر را روى دهانه ناصور یا زخم ادامه

روغن بابونه‏

 خواص دارو:محلّل بلاجذب ماده (بیشتر در اعضایى که بافت عصبى دارند)؛ محلّل بخارات؛ مسکّن اوجاع؛ نافع در حمّیات متطاوله؛ رافع اعیاء؛ مزیل تکاثف؛ مرخّى حالب (براى دفع آسان سنگ)؛ نافع در تشنّج یابس، برودت اعصاب، و وجع رحم.اجزاى دارو:بابونه، تخم شنبلیله (مکد ۱ واحد)؛ روغن کنجد (۴ واحد).شیوه ساخت ادامه

روغن بابونه مرکّب (روغن معرّق)

خواص دارو:معرّق (تعریق بلغم غلیظ زیر پوست؛ نافع در کسانى که دچار حبس عرق و اختلال در دفع طبیعى رطوبات زائد بدن هستند)؛ مهزّل؛ محلّل چربى ‏ها و غدد چربى زیر پوست.اجزاى دارو:بوره ارمنى، عاقرقرحا، فلفل سیاه (مکد ۷ واحد)؛ آنغوزه (۳ واحد)؛ روغن بابونه (۲۰۰ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نرم ساییده از الک ادامه

روغن حنظل مرکّب (روغن دیابت)

خواص دارو:نافع براى دردهاى دیابتى؛ پایین آورنده قند خون.اجزاى دارو:حنظل (۲ واحد)؛ عنصل (۱ واحد)؛ روغن کنجد (۵ واحد).شیوه ساخت دارو:حنظل را یک شبانه روز در آب خیسانده، سپس مایع را صاف کرده روغن کنجد بر آن افزوده و در حمام ماریه قرار دهند و آن قدر بجوشانند تا آب برود و روغن باقى بماند. آن‏گاه، در ادامه

روغن خراطین

خواص دارو:نافع براى افزایش حجم اعضا.اجزاى دارو:خراطین (۱ واحد)؛ روغن زیتون (۲ واحد).شیوه ساخت دارو:خراطین نیم کوب را در روغن زیتون بریزند و در آفتاب قرار دهند. پس از ۱۵ روز، روغن را صاف کنند.زمان و مقدار مصرف‏:ابتدا، عضو مورد نظر را باید به شدت مالید تا رنگ آن سرخ شود. سپس، با ماساژ، روغن را بر آن ادامه

روغن دفلى‏

خواص دارو:نافع براى درد مفاصل، کمر درد، اوجاع بارده، و جرب.اجزاى دارو:برگ خرزهره سفید (۱ واحد)؛ روغن کنجد یا روغن زیتون (۳ واحد).شیوه ساخت دارو:برگ خرزهره را نَشُسته خُرد کرده و در روغن بریزند. روغن را با آتش ملایم آن‏قدر بجوشانند تا برگْ خشک و شکننده شود.زمان و مقدار مصرف‏:هر ۸ تا ۱۲ ساعت، بدون ادامه

روغن ریزش مو

خواص دارو:ضدّ ریزش مو؛ ضدّ شوره سر؛ مقوّى پیاز مو.اجزاى دارو:روغن کدو، روغن آمله، روغن نارگیل، روغن بادام شیرین، روغن گل سرخ (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:روغن‏ها با هم ترکیب شوند.زمان و مقدار مصرف‏:هفته ‏اى دو مرتبه، شب‏ ها روغن را به ریشه موها مالیده و صبح، یک عدد زرده تخم‏ مرغ را با یک قاشق ماست ادامه

روغن سیاه ‏دانه مرکّب (روغن رشد مو)

خواص دارو:نافع در رشد مو؛ ضخیم کننده موهاى نازک سر.اجزاى دارو:برنجاسف، برگ مورد، سیاه‏دانه بو داده (مکد ۱ واحد)؛ روغن زیتون (۹ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را پودر کرده در روغن زیتون در حمام ماریه با حرارت ملایم به مدت نیم ساعت بجوشانند. این روغن با اجزاى داخل آن باید مصرف شود.زمان و مقدار مصرف‏:هر ۲۴ ادامه

روغن سیر

خواص دارو:محلّل اورام غائر دست و پا، و ماده بلغمى غلیظ در مفاصل و رگ‏ ها؛ نافع در امراض بارده، سدد، درد گلو، سینوزیت، و لوزه چرکین؛ مفید در ایجاد نعوظت و تحریک باه (با ماساژ بر بیضه)، و رفع حبس البول (با ماساژ بر ناحیه عجان).اجزاى دارو:سیر، روغن گاو (مکد ۱ واحد)؛ شیر (۲ واحد).شیوه ساخت دارو:سیر را ادامه

روغن شوید (شبت)

خواص دارو:رافع سردى و رطوبت اعضا؛ نافع در درد مفاصل؛ محلّل چربى‏ ها و مایعات لزج زیر پوست.اجزاى دارو:آب برگ شوید تازه (۲ واحد)؛ روغن کنجد (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:آب شوید را به روغن کنجد افزوده و در حمام ماریه قرار دهند و آن قدر بجوشانند تا آب برود و روغن باقى بماند. سپس، در پرکولاتور با صافى کاغذى ادامه