داروی مرکب - صفحه 5

ضماد کوفتگى

خواص دارو:نافع در انواع ضرب‏ دیدگى.اجزاى دارو:روناس، آرد نخود خام، آرد مورد (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نرم ساییده در ظرف در بسته نگه دارند.زمان و مقدار مصرف‏:هر ۵۰ گرم از پودر را با یک عدد زرده تخم ‏مرغ خمیر کنند و با پارچه بر عضو مورد نظر ببندند. هر ۱۲ ساعت آن را عوض کنند.منبع: کتاب ادامه

کپسول بسفایج‏

خواص دارو:دافع مواد سوداوى؛ رافع توحّش سوداوى؛ از بین برنده ردائت اخلاق؛ ملیّن طبع سوداوى ‏مزاجان.اجزاى دارو:بسفایج، افتیمون (مکد ۱ واحد)؛ شکر سرخ (۳ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند و در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى نمایند.زمان و مقدار مصرف‏:هر ۸ تا ۱۲ ساعت یک کپسول با آب میل ادامه

کپسول بواسیر (حب مُقْل)

خواص دارو:رافع یبوست سوداوى‏ مزاجان؛ نافع در بواسیرهاى یبوستى و شقاق همراه یبوست.اجزاى دارو:هلیله زرد، هلیله سیاه، صبر، گل سرخ، مصطکى، مقل ازرق (مکد ۱ واحد)؛ آب تره‏سبزى (۳ واحد).شیوه ساخت دارو:بجز مقل، سایر اجزا را ساییده و از الک مش ۱۰۰ رد کنند. مقل را ریزه کرده ۱۲ ساعت در آب تره‏سبزى بخیسانند ادامه

کپسول بواسیر داخلى خونى

خواص دارو:نافع براى بواسیر داخلى خونى، سحج امعا، و کولیت.اجزاى دارو:به‏ دانه و پوست هل (مکد ۲ واحد)؛ تخم خبازى، تخم کاسنى، تخم خیار، بادیان (مکد ۴ واحد)؛ طباشیر، گل نیلوفر، گل گاوزبان، گشنیز، تخم هل، نبات (مکد ۵ واحد)؛ صندل سرخ، صندل سفید، زیره سفید (مکد ۳ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده در ادامه

کپسول/ پودر افراط طمث‏

خواص دارو:بند آورنده خون استحاضه و کثرت طمث؛ نافع در بحوحه الصوت ناشى از پرولاکتین بالا.اجزاى دارو:گلنار، گل ارمنى، صمغ عربى (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجرا را جداجدا پودر کرده و با کمى حرارت تفت دهند. سپس، با هم مخلوط کنند و در کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى نمایند.زمان و مقدار مصرف‏:– ساعت ۹ صبح و ۷ عصر، ادامه

کپسول/ پودر فشار

 خواص دارو:تنظیم کننده و پایین آورنده فشار خون.اجزاى دارو:گل گاوزبان، بادرنجبویه، بهار نارنج، اسطوخودوس، بابونه، گل سرخ، تخم گشنیز، برگ ورون (مکد ۱ واحد)؛ سنبل الطیب، قرغات، چاى ترش (مکد ۲ واحد)؛ سیاه‏دانه، ریشه اسرول (از هریک ۳/ ۱ واحد)شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول‏ ادامه

کپسول حابس (حبّ انجبار)

خواص دارو:رافع ترشى معده، نزله، و خون ریزى؛ مانع تصاعد بخارات.اجزاى دارو:انجبار (۳ واحد)؛ زنجبیل (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.زمان و مقدار مصرف‏:۲۰ دقیقه بعد از هر وعده غذا، دو عدد کپسول میل شود.ملاحظات مصرف‏:در افرادى که دچار کم‏خونى ادامه

کپسول/ حب جرب‏

خواص دارو:مفید براى خارش و جرب.اجزاى دارو:هلیله زرد (۳۰ واحد)؛ پرسیاوش، شاه‏تره (۱۰ واحد)؛ افسنتین (۷ واحد)؛ کشمش سبز منقّى (به مقدار لازم).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با کشمش خیسانده در گلاب بسرشند تا خمیر شود. خمیر را به صورت حب در آورده در نشاسته غلتانده و در جاى ادامه

کپسول/ حبّ صرع ساده‏

خواص دارو:نافع براى تشنّج، صرع، و غلظت مواد بلغمى در سر.اجزاى دارو:عاقرقرحا، عود الصلیب، برگ نارنج (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده و در کپسول کنند.زمان و مقدار مصرف‏:نیم ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، یک تا دو عدد کپسول میل شود.منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده ادامه

کپسول حبس طمث (حب مرّ مکّى)

خواص دارو:مدرّ حیض.اجزاى دارو:مرّ مکّى (۲۱ واحد)؛ ترمس (۳۵ واحد)؛ برگ سداب، پودینه، مشکطرامشیع، (مکد ۵۵ جزء)؛ فوّه (روناس)، حلتیت (انغوزه)، سکبینج، جاوشیر، قسط، سنبل الطیب (مکد ۱۵ واحد).شیوه ساخت دارو:جاوشیر، حلتیت و سکبینج را در آب جوش کاملا حل کرده صاف کنند. سایر اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد ادامه

کپسول رها (حبّ اثلق)

خواص دارو:تنظیم عادت ماهیانه در زنان؛ فعال کننده تخمدان‏ ها؛ افزاینده میل جنسى در زنان و کم‏ کننده میل جنسى در مردان؛ رافع افسردگى در زنان و بهبود حال یائسگى در ایشان؛ نافع براى طحال.اجزاى دارو:اثلق، رازیانه، تخم هویج زردک (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را پودر کرده با هم بیامیزند و در کپسول ‏هاى ادامه

کپسول ریاح‏

خواص دارو:کاسر ریاح؛ رافع قولنج کتف و کمر، درد مفاصل، گرفتگى اعضا، و صداع ریحى.اجزاى دارو:زرنباد، جوز، هل، قرنفل، تخم کرفس، زنجبیل (مکد ۱۴ واحد)؛ عاقرقرحا (۷ واحد)؛ جند بیدستر اصلاح شده (۳ واحد)؛ زیره مدبّر (۳۴ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول‏ هاى ۲۵۰ میلى ‏گرمى ادامه

کپسول زرنباد (نرکچول گاوزبان)

خواص دارو:رافع اضطراب و تپش قلب؛ دافع مواد از طریق پوست.اجزاى دارو:نر کچول، گل گاوزبان (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نرم ساییده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.زمان و مقدار مصرف‏:هر ۸ ساعت، یک عدد کپسول با آب عسل میل شود.منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ادامه

کپسول سکبینج‏

خواص دارو:مذوّب بلغم لزج و زجاجى (به ویژه در مفاصل)؛ نافع در کمر درد و درد مفاصل؛ رافع احتباس طمث و خون لخته شده و جمود لبن؛ کشنده کرم روده.اجزاى دارو:تخم شاهى، تخم کرفس، شنبلیله، زنیان، زنجبیل (مکد ۱ واحد)؛ سکبینج (۵ واحد)؛ آب تره‏سبزى تازه (۱۵ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۲۵ واحد).شیوه ساخت دارو:سکبینج ادامه

کپسول شباب (معجون دواء السّنه)

خواص دارو:سیاه کننده موى سر؛ رافع بثورات پوست سر؛ نافع براى معده.اجزاى دارو:هلیله زرد (۶۲ واحد)؛ هلیله سیاه و آمله (مکد ۳۸ واحد)؛ بلیله، سیاه‏دانه، پوست پسته (مکد ۲۴ واحد)؛ فلفل سیاه، دارفلفل (مکد ۲۲ واحد)؛ زنجبیل، فلفلمویه، نارمشک، هل، اشق (مکد ۱۲ واحد)؛ کبابه، بلادر منقّى اصلاح شده (۶ واحد)؛ مویز ادامه

کپسول/ شربت مفرّح

خواص دارو:مفرّح و منوّم؛ رافع سودا؛ نافع براى تپش قلب، اختلاج قلب، گرفتگى عروق قلب، سوء مزاج سوداوى قلب، درد قفسه سینه، توحّش، مالیخولیا، اضطراب، و هزال سوداوى.اجزاى دارو:گل گاوزبان (۳/ ۲ واحد)؛ گل بنفشه (۰۴/ ۱ واحد)؛ بادرنجبویه، هلیله سیاه، افتیمون، بسفایج، اسطوخودوس (مکد ۷/ ۰ واحد)؛ شکر سرخ (۲۰ ادامه

کپسول قرنفل

خواص دارو:رافع زودانزالى.اجزاى دارو:تاتوره اصلاح شده، میخک (مکد ۱ واحد)؛ سرکه (۶ واحد).شیوه ساخت دارو:تاتوره را ۲۴ ساعت در سرکه خیسانده صاف کنند. میخک را در سرکه صاف شده ریخته در فضاى باز قرار دهند تا سرکه تبخیر شده و میخک خشک شود. سپس، دارو را پودر کرده در کپسول ۱۲۵ میلى‏گرم کنند.زمان و مقدار ادامه

کپسول کبد

خواص دارو:پاک سازى کبد از فضولات؛ تفتیح منافذ کبد؛ نافع در سده‏هاى کبدى، سوء القنیه (کبد چرب)، و استسقا؛ مفید در بیمارى‏هاى مشارکتى کبد و کلیه، حدْت کبد و خون، و ناراحتى‏ها و لک‏ هاى پوستى.اجزاى دارو:تخم گشنیز، شاه ‏تره، تخم کاهو، عنّاب، تخم کاسنى (مکد ۲ واحد)؛ ریشه ریوند، سنا، برگ آویشن (مکد ۱ ادامه

کپسول کم ‏کوت‏

خواص دارو:تنقیه و پاکسازى بدن از راه قى، اسهال، ادرار، و عرق؛ دافع اخلاط غلیظ لزج از تمامى نقاط بدن.اجزاى دارو:پودر کم‏کوت (۱ واحد)؛ گل سرخ، شیرخشت (مکد ۲ واحد)؛ ترنجبین (۶ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را جداجدا کوفته و از الک مش ۱۰۰ رد کنند. پودرها را با هم مخلوط کرده و در کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى ادامه

کپسول لاغرى (سفوف هزال)

خواص دارو:مهزّل؛ از بین برنده اشتها.اجزاى دارو:قثاءالحمار (۲ واحد)؛ ریشه خطمى، ریشه بدره، رازیانه، سیاه‏دانه، زنیان (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.زمان و مقدار مصرف‏:نیم ساعت قبل از هر وعده غذا، ۱ تا ۲ عدد کپسول با آب میل شود.ملاحظات ادامه

کپسول لاک مغسول‏

خواص دارو:مهزّل؛ رافع رطوبات و چربى‏هاى اضافه بدن.اجزاى دارو:لاک مغسول، زیره (۲ واحد)؛ ریوند، سداب، هلیله زرد، هلیله سیاه (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.زمان و مقدار مصرف‏:قبل از صبحانه و شام، ۲ عدد کپسول با آب میل شود.ملاحظات ادامه

کپسول لیندو

خواص دارو:کاسر و محلّل ریاح غلیظ؛ مرقّق خون بلغمى؛ رافع دردهاى شکم و سر و کلیه و عضلات که ناشى از ریاح باشد.اجزاى دارو:پودر غاریقون (پودر مسکّن)، پودر ریاح (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:پودرها با هم مخلوط شوند.زمان و مقدار مصرف‏:هر ۸ ساعت یک عدد میل شود.ملاحظات مصرف‏:– حد اکثر مصرف این دارو ۳۰ روز ادامه

کپسول م (جوارش انجدان)

خواص دارو:نافع براى معده‏ هاى سرد، ریاح معده، قولنج، جشاء حامض، و عدم استمراء طعام.اجزاى دارو:فلفل سیاه، میخک (مکد ۱۲ واحد)؛ انیسون، مصطکى، رازیانه، زنیان، تخم کرفس (مکد ۵ واحد)؛ گلپر (۳۷ واحد)؛ ایرسا، زنجبیل (مکد ۱۵ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده در کپسول‏هاى ۵۰۰ ادامه

کپسول مسهل دندى‏

خواص دارو:مسهل بسیار قوى اخلاط غلیظ (هر سه خلط)؛ رافع یبوست مزمن؛ دافع عفونت دمل و بثورات؛ قالع رطوبات عفنه و لزج.اجزاى دارو:دند مدبّر (۱ واحد)؛ کتیرا، مصطکى (مکد ۲ واحد)؛ انیسون (۴ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، در کپسول‏هاى ۱۲۵ میلى‏گرم کنند.زمان و مقدار ادامه