داروی مرکب - صفحه 6

کپسول مسهل صمغى

خواص دارو:مسهل مواد لزجه متشبثه به اعضاى عصب؛ نافع در فالج و سکته.اجزاى دارو:سکبینج، وشاء، اشق، صمغ باریجه (مکد ۲ واحد)؛ جندبیدستر (۱ واحد)؛ حنظل (۵/ ۲ واحد)؛ سرکه (به مقدار لازم).شیوه ساخت دارو:سکبینج، وشا، اشق، صمغ باریجه، و جند را در سرکه حل کرده و مایع را صاف کنند. حنظل را پودر کرده از الک مش ادامه

کپسول مصفّى خون

خواص دارو:رقیق کننده خون؛ مفید در درد مفاصل سوداى، خارش، و بیمارى‏ هاى پوستى.اجزاى دارو:پرّه فلوس (۲ واحد)؛ ترنجبین، تخم کاسنى، تخم شاه‏تره (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کرده و در کپسول کنند.زمان و مقدار مصرف‏:هر ۸ ساعت، ۲ عدد کپسول میل شود.منبع: کتاب دارونامه طوبا ادامه

حبّ سورنجان

خواص دارو:رافع رطوبات مفاصل؛ نافع براى درد و ورم مفاصل، عرق النساء، و نقرس.اجزاى دارو:صبر زرد (۵/ ۲ واحد)؛ زیره، زنجبیل، سورنجان (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏نگرفته (۵/ ۵ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۵۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند تا خمیر شود. خمیر را به صورت حب در آورده در نشاسته غلتانده ادامه

کپسول مفاصل مویزى (حبّ سورنجان مویزى)

خواص دارو:نافع براى درد مفاصل، سیاتیک، بیمارى‏هاى التهابى، و سنگ کیسه صفرا.اجزاى دارو:حنا، سنا (مکد ۳ واحد)؛ تخم گشنیز، عاقرقرحا، سورنجان، صبر، دارفلفل (مکد ۲ واحد)؛ مویز منقّى (۸ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را پودر کرده با مویز بکوبند و در کپسول‏هاى ۲۵۰ میلى‏گرمى کنند.زمان و مقدار مصرف‏:نیم ساعت پیش ادامه

کپسول مفتّت (حبّ حجر الیهود)

خواص دارو:شکننده سنگ کلیه و سنگ مثانه.اجزاى دارو:حجر الیهود، صمغ عربى (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:ابتدا، حجر الیهود را در ظرفى گلین نهاده بر آتش نهند تا از هم بپاشد و سست شود و بعد آن را بکوبند. صمغ را نیز نرم بکوبند. آن‏گاه دو جزء را در هم آمیخته و در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.زمان و مقدار ادامه

کپسول مفتّت هندى

***  این دارو در کشور هندوستان رایج است  ***خواص دارو:مفتّت سنگ کلیه و مثانه؛ مفید براى ورم پروستات.اجزاى دارو:تخم خیار، تخم خربزه، سنگدان مرغ مدبّر، حب القلت مدبّر، حجر الیهود مدبّر (مکد ۲ واحد)؛ نوشادر، شور قلمى، بوره سرخ (مکد ۱ واحد)؛ تخم ترب (۴ واحد).شیوه ساخت دارو:همه را پودر کرده از الک مش ادامه

کپسول ملیّن (حبّ صبر)

خواص دارو:مسهل به عصر؛ نافع براى پاک سازى معده، کبد، و روده‏ ها.اجزاى دارو:هلیله زرد (۲ واحد)؛ هلیله سیاه، صبر (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏نگرفته (۸ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را جداجدا پودر کرده از الک مش ۱۰۰ عبور دهند. سپس، آن‏ها را مخلوط کرده با عسل بیامیزند. به مدت حد اقل ده روز، دارو را در ظرف شیشه‏اى ادامه

کپسول ملیّن دیابت

خواص دارو:ملیّن طبع افراد دیابتى؛ پایین آورنده قند خون؛ دافع رطوبات لزج و مکثف؛ رافع پُر مویى.اجزاى دارو:حنظل (بدون پوست و تخم)، کتیرا، نشاسته، صمغ عربى، بادیان (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:همه اجزا پودر شده از الک مش ۱۰۰ عبور داده شده و در کپسول‏هاى ۱۲۵ یا ۲۵۰ میلى‏گرمى شوند.زمان و مقدار مصرف‏:قبل ادامه

کپسول مومیایى

خواص دارو:مقوّى مغز و قوّه باه؛ مغلّظ مواد؛ مانع نزله و ریزش مواد در رباطات؛ نافع در شکستگى‏ها و دردهاى عضلانى.اجزاى دارو:مرّ مکّى (۲ واحد)؛ میخک، دارچین، کبابه، حسن لبه، صمغ عربى، عود هندى، ربّ السوس (مکد ۶ واحد)؛ مصطکى، خولنجان، بهمن سرخ، بهمن سفید (مکد ۵ واحد)؛ ابریشم محرق (۸ واحد)؛ مومیایى (۱۲ ادامه

کپسول هلدى

خواص دارو:دافع رطوبات غلیظ؛ رافع سودا از مغز و سیستم عصبى؛ نافع در فالج و خدر.اجزاى دارو:هلیله زرد (۲ واحد)؛ زردچوبه، روناس، پودر حنظل، ملح اندرانى (مکد ۱ واحد)؛ آب (۸ واحد).شیوه ساخت دارو:پودر حنظل را در آب خیسانده و مایع را صاف کنند. سپس، آب حنظل را به آرامى به پودر اضافه کرده و ۳۶ ساعت بلاانقطاع ادامه

کپسول ویار (پودر تهوّع)

خواص دارو:از بین برنده قى، حالت تهوع، و ویار باردارى.اجزاى دارو:زنجبیل (۵ واحد)؛ نمک، آب‏لیمو (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:زنجبیل و نمک و آب‏لیمو را با هم مخلوط کرده صبر کنند تا پودر خشک شود. بعد، در کپسول‏هاى ۲۵۰ میلى‏ گرمى کنند.زمان و مقدار مصرف‏:در زمان تهوّع، یک عدد کپسول با آب میل شود. بهتر است ادامه

لبوب صغیر

خواص دارو:مقوّى باه (اگر ناتوانى ناشى از ضعف عمومى بدن باشد)؛ مقوّى مغز و کلیه؛ نافع در کم‏ خونى؛ مسمّن.اجزاى دارو:مغز پسته، مغز فندق، مغز چلغوزه، مغز نارگیل (مکد ۵ واحد)؛ مغز بادام، کنجد مقشّر، شکر فانیذ (مکد ۱۰ واحد)؛ جوزبوا، حبّ الرشاد، دارفلفل، اسپست (مکد ۱ واحد)؛ زنجبیل، کبابه چینى، کندر (مکد ادامه

لبوب نیروزا

خواص دارو:افزایش دهنده تعداد اسپرم (در مردان)، ایجاد نعوظت، رفع ناتوانى‏ هاى جنسى.اجزاى دارو:معجون لبوب صغیر (۱۰ واحد)؛ سقنقور خشک نمک ‏سود (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:دست و پا و انتهاى دم سقنقور را از آن جدا کرده از نمک کاملا پاک کنند. سپس، آن را پودر کرده و با معجون لبوب صغیر خمیر کنند. دارو را در ادامه

لبوب نیروزاى گزنه

خواص دارو:رافع نقص موجود در شکل اسپرم مردان؛ تقویت حرکت اسپرم (در مردان)؛ ایجاد نعوظت؛ رفع ناتوانى‏ هاى جنسى.اجزاى دارو:لبوب نیروزا (۱۰ واحد)؛ تخم گزنه (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:تخم گزنه را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ رد کرده با معجون لبوب نیروزا خمیر کنند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۱۰ ادامه

لعوق كتان‏

خواص دارو:رافع سرفه‏ هاى رطوبى و خشونت قصبه ریه؛ نافع در ضیق النّفس.اجزاى دارو:تخم کتان (۴ واحد)؛ اسفند (۱ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۵ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته ۴۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگه ادامه

مایع ضد چاقى (نطول مهزّل)

خواص دارو:براى آب کردن چربى شکم.اجزاى دارو:سداب، سرکه (مکد ۱۰ واحد)؛ کف دریا (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:سداب را یک روز در سرکه خیسانده و بجوشانند. سپس، صاف کرده و به میزان ثلث آب به دست آمده کف دریا اضافه کنند. دوباره، کمى جوشانده و بر دارند.زمان و مقدار مصرف‏:پارچه کتان را به مایع آغشته کرده روى شکم ادامه

مایع ضدّ موخوره

خواص دارو:نافع در موخوره (شکستگى و خشکى موها).اجزاى دارو:سرکه (۱۰ واحد)؛ مرّ مکى (۵/ ۳ واحد).شیوه ساخت دارو:مرّ مکى را پودر کرده در سرکه حل کنند و در ظرف شیشه‏ اى نگه دارند.زمان و مقدار مصرف‏:هفته ‏اى ۳ بار، مایع را با برس به موها خصوصا قسمت‏ هایى که دچار عارضه هستند- بمالند. پس از آغشته شدن کامل ادامه

محلول غرغره

خواص دارو:نافع در ورم لوزه؛ مانع ریزش مواد به حلق و حنجره و ریه؛ جاذب مواد از اعالى حلق به داخل دهان؛ نافع در عفونت گلو و حلق.اجزاى دارو:عدس، ربّ انار مى‏خوش (مکد ۱ واحد)؛ تخم خشخاش، پوست خشخاش، تخم مورد، تخم گشنیز، گلنار، گل سرخ (مکد ۳ واحد)؛ آب (۲۴ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزاى جامد را نیم‏کوب کرده ادامه

محلول غرغره جحوظ

خواص دارو:نافع در جحوظ عین که ناشى از وجود ماده غلیظ باشد.اجزاى دارو:اسفند، سیاه‏دانه (مکد ۱ واحد)؛ سکنجبین (۸ واحد).شیوه ساخت دارو:اسفند و سیاه‏دانه را پودر کرده و یک شب در سکنجبین بخیسانند. سپس، آن را بجوشانند و تا گرم است صاف نمایند.زمان و مقدار مصرف‏:روزى ۲ بار، ۲ تا ۴ قاشق غذاخورى از دارو در ادامه

مرهم سیاه‏

***  این نسخه از معتمد الملوک است  ***خواص دارو:نافع براى قروح مزمنه، قروح رطبه، قروح خبیثه، سر باز کردن دمل، و خارج کردن اشیاى خارجى فرو رفته در بدن.اجزاى دارو:مرداسنگ، سرنج، سفیداب قلعى، زاج سبز (مکد ۱ واحد)؛. روغن کنجد (۸۰ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، در روغن ادامه

مرهم شقاق

خواص دارو:نافع براى ترک دست و پا.اجزاى دارو:روغن کنجد (۱۰ واحد)؛ گوگرد سفید (۱ واحد)؛ موم (۵/ ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:موم را حرارت دهند تا ذوب شود و گوگرد را در آن حل کنند. روغن کنجد را به آن اضافه نمایند و مقدارى حرارت دهند تا گوگرد کاملا حل شود. بعد بگذارند تا محلول سرد شود.زمان و مقدار مصرف‏:بدون ادامه

معجون اشتها آور نعنا (معجون منعنع)

خواص دارو:اشتها آور سریع؛ نافع براى ضعف هضم و عدم استمراء طعام از معده؛ ضد نفخ (در گرم‏ مزاجان و معتدل ‏مزاجان).اجزاى دارو:ربّ انار، ربّ به (مکد ۵ واحد)؛ نعناع ساییده، سقز (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۲ واحد- جهت پایدارى دارو).شیوه ساخت دارو:نعناع و سقز منجمد شده را نرم ساییده با ربّ به و ربّ انار و ادامه

معجون اکبر (کپسول ضدّ درد)

خواص دارو:مفرّح؛ ضدّ دردهاى استخوان؛ نافع براى درد و ضعف ساق پا، و افراد مسن.اجزاى دارو:خولنجان، کبابه، شقاقل، بهمن سرخ (مکد ۴ واحد)، تودرى، مصطکى (مکد ۸ واحد)؛ درونج عقربى، زرنباد، دارفلفل، عود هندى (مکد ۲ واحد)؛ زعفران (۱ واحد)؛ عسل (۸۲ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. ادامه

معجون برص

خواص دارو:رافع برص.اجزاى دارو:بابچى (۹ واحد)؛ آمله، هلیله، بلیله (مکد ۹ واحد)؛ بلادر منقّى اصلاح شده (۱ واحد)؛ عسل کف‏ گرفته (۷۴ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۴۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى ادامه