داروی مرکب - صفحه 7

معجون برشعثا

خواص دارو:مجفّف نزله‏ هایى که از سر و دماغ به حلق و سینه مى‏ریزند؛ رافع سعال، خنّاق، نفث الدم، و قى خونى؛ نافع در دردهاى امراض مزمنه، درد قولنج؛ درد سپرز، نفس الانتصاب مؤدّى به سل، تشنّج، درد پهلو، بیمارى‏ هاى موجود در امعا و احشا، و فواق.اجزاء تشکیل دهنده‏:فلفل سفید، بزر البنج (مکد ۲۰ واحد)؛ افیون ادامه

معجون بواسیر معدى‏

خواص دارو:نافع براى بواسیر خونى همراه با برودت معده.اجزاى دارو:اسطوخودوس (۲ واحد)؛ پوست کبر (۱ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۶ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۱۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگه دارند.منبع: ادامه

معجون خَبَث الحدید مرکّب‏

خواص دارو:رافع کم خونى، زود انزالى، اکثار طمث، خونریزى بواسیر، خونریزى‏هاى خارجى و داخلى، برخى اسهال‏ها، ترهّل معده، و شب ادرارى.اجزاى دارو:هلیله سیاه، هلیله کابلى، هلیله زرد، بلیله، آمله (مکد ۳ واحد)؛ سنبل الطیب، اذخر مکى (یا راسن)، سعد کوفى، زنجبیل، فلفل، نانخواه، کندر (مکد ۵ واحد)؛ خبث الحدید ادامه

معجون سیر صغیر

خواص دارو:مرقّق خون؛ محلّل بلغم؛ نافع در فالج بلغمى و گرفتگى عروق.اجزاى دارو:سیر (۱۰ واحد)؛ پودر گل بابونه، روغن گل سرخ (مکد ۱ واحد)، شیر (۳۰ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۲ واحد).شیوه ساخت دارو:سیر را پوست گرفته در شیر ریخته به ملایمت در حمام ماریه بجوشانند تا شیر بخار شود. روغن گل سرخ و بابونه و عسل را ادامه

معجون لاجورد (کپسول ضدّ سودا)

خواص دارو:مفرّح؛ محلّل سودا؛ نافع براى مالیخولیا، بواسیر، وسواس، و امراض سوداوى.اجزاى دارو:زرنباد، جدوار، زراوند مدحرج، خولنجان، ماهیزهرج، ریوند چینى، افتیمون، هلیله سیاه، لاجورد مدبّر، تربد مدبّر، دارچین، سنبل الطیب، مصطکى، جوزبوا، زعفران، بسباسه، قرنفل (مکد ۱ واحد)؛ چوب چینى (۸ واحد)؛ عسل ادامه

معجون ماسک البول

خواص دارو:نافع در شب‏ ادرارى کودکان و عدم کنترل ادرار در بزرگسالان؛ رافع زود انزالى، استرخاى مثانه و مجارى ادرار.اجزاى دارو:زیره، کندر، تخم مورد (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏ گرفته (۹ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته ۴۰ روز ادامه

معجون ماسک البول خسروى‏

خواص دارو:نافع براى شب ‏ادرارى و زود انزالى؛ رافع سردى مثانه و مجارى ادرار.اجزاى دارو:بلوط، برگ مورد، تخم کرفس، خولنجان (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۲ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۱۰ روز در گرم‏خانه در ادامه

معجون ماسک البول میر عمادى

خواص دارو:نافع براى شب‏ ادرارى و زود انزالى؛ کاهش دهنده رطوبات مثانه و مجارى ادرار.اجزاى دارو:سداب خشک، زیره، کندر خوراکى، بسباسه، سیاه‏دانه، سعد، گل سرخ، تخم گشنیز، وج، پوست خشخاش، بلوط، زنجبیل، گل بابونه، تخم شبت (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏ گرفته (۲۸ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد ادامه

معجون مبدّل المزاج (معجون گرمابخش)

خواص دارو:مبدّل مزاج از سردى به گرمى بدون ایجاد احتراق در خون؛ نافع در، فالج، استرخا، امراض و اوجاع بارده (مثل درد مفاصل)، و ترک اعتیاد به افیون.اجزاى دارو:آذاراقى مدبّر (۶ واحد)؛ گل گاوزبان (۴ واحد)؛ اسطوخودوس، کتیرا، مغز نارگیل، چلغوزه (۳ واحد)؛ هل، زرنباد، شقاقل، صندل سفید، آمله، هلیله زرد، ادامه

معجون مقوّى

خواص دارو:نافع در افراد سوداوى که دچار لاغرى یا ضعف هستند؛ چاق کننده بدن؛ بالا برنده قابلیّت جذب آب در بدن.اجزاى دارو:پودر مفرّح (۱ واحد)؛ لبوب (۲ واحد)، عسل کف‏گرفته (به مقدار لازم).شیوه ساخت دارو:اجزا را با هم مخلوط کنند.زمان و مقدار مصرف‏:نیم ساعت قبل از صبحانه و شب موقع خواب، ۲ قاشق چایخورى از ادامه

معجون نجاح

خواص دارو:قلع امراض سوداوى؛ تقویت قلب و دماغ.اجزاى دارو:هلیله زرد (۲۰ واحد)؛ هلیله سیاه، بلیله، آمله، اسطوخودوس (مکد ۱۰ واحد)؛ تربد (۷ واحد)؛ غاریقون، بسفایج، ربّ السوس، مصطکى (مکد ۵ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۲۶۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نرم ساییده با عسل مخلوط کنند و ۱۰ روز نگه دارند.زمان و مقدار ادامه

نزله کچوله (نزله عرق زنیان)

 خواص دارو:رافع نزله ‏هاى سردِ کهنه و عسر العلاج.اجزاى دارو:دارچین، جوزبوا، بسباسه، عود الصلیب، میخک (مکد ۱ واحد)؛ کچوله مدبّر (۲ واحد)؛ عرق زنیان، عرق آویشن (مکد ۵۸ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را ساییده از مش ۱۰۰ رد کنند. بعد، با عرق زنیان و آویشن مخلوط کنند و در ظرف شیشه‏اى نگه دارند.زمان و مقدار ادامه

معجزه آویشن و نمک

آویشن و نمکمخلوط با نمک طبیعی:خارج کردن بادخوش بویی دهانرفع بلغم معدهنرمی نعدهدرمان انسداد عروقو… امام کاظم علیه السلام:داروی امیرالمومنین علیه السلام آویشن بود برای معده پرزی مثل پرز پارچه های مخمل می شود.کافی ج۶ ص. ۳۷۵امام صادق علیه السلام:آویشن و نمک وقتی مخلوط شوند آب را در بدن به جریان می ادامه

سرکه انگبین و خواص آن

یکی از داروهای مفرح ضد سودای قلب است و در طب سنتی به شاه دارو نیز معروف است. یکی از مهمترین خواص سرکه انگبین تعادل اخلاط در بدن است. ادامه

پیاز + عسل، دارویی طبیعی برای عفونت باکتریایی و درمان سرفه های شدید

با ترکیب پیاز و عسل ، دارویی طبیعی برای عفونت باکتریایی بدست می‌آید که ضد میکروب قوی است و در طب سنتی نیز برای کسانی که دچار سرفه های شدید هستند داروی قوی ای محسوب می شود. ادامه