نوشته ها - صفحه 31

پودر اوجاع مفاصل سوداوى‏

خواص دارو:نافع در دردهاى مفاصل (از نوع سوداوى)، به ویژه کمر درد.اجزاى دارو:شیرین بیان، انیسون، تخم کرفس (مکد ۵ واحد)؛ بادیان، بادرنجبویه، تاجریزى، شاه‏تره، سورنجان (مکد ۷ واحد)؛ ریشه کبر، بسفایج (مکد ۳ واحد)؛ گلقند (به قدر نیاز).شیوه ساخت دارو:مفردات را نرم ساییده از الک مش ۱۰۰ عبور داده و در ظرف ادامه

پودر ترک اعتیاد

 خواص دارو:نافع براى ترک اعتیاد به افیون و رفع بى‏ خوابى.اجزاى دارو:پوست خشخاش، گل شقایق، اسطوخودوس، گل گندم، بهارنارنج شیرازى، تخم خشخاش (مکد ۲ واحد)؛ تخم گشنیز، چاى ورون (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:همه اجزا را نیم کوب کرده و با هم مخلوط کنند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف (شب‏ ها پیش از ادامه

پودر تقویت اعصاب‏

خواص دارو:نافع براى ضعف اعصاب، بى‏ حوصلگى، کج‏ خلقى، و افسردگى.اجزاى دارو:بابونه، اسطوخودوس، بهارنارنج، بادرنجبویه بزباش، گل اروانه (مکد ۱ واحد)؛ سنبل الطیب، گل شقایق (مکد ۲ واحد).شیوه ساخت دارو:همه اجزا نیم ‏کوب شوند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف (هر ۸ یا ۱۲ ساعت یکبار)، یک قاشق غذاخورى از ادامه

پودر خروسک

خواص دارو:نافع در بحوحه الصوت ناشى از گرمى و خشکى، و حکه و خارش حلق.اجزاى دارو:بارهنگ، تخم اسفرزه، صمغ عربى، شکر تیغال (مکد ۱ واحد)شیوه ساخت دارو:اجزا را از گرد و غبار و اشیاى اضافى پاک کرده و بدون کوبیدن در ظرف در بسته نگه دارند.زمان و مقدار مصرف‏:یک قاشق غذاخورى از دارو را با یک لیوان آب ولرم ادامه

پودر خضاب‏

خواص دارو:مقوى مغز؛ رافع دوار و سدر و دوى و طنین؛ موجِد رطوبت در منخرین.اجزاى دارو:قرص کمر، آرد نخود خام، تخم خربزه، حنا، آرد مورد (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را پودر کرده و در ظرف در بسته نگه دارند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف (هفته‏اى یک یا دو مرتبه)، ۷۵ گرم از این پودر را با یک عدد ادامه

پودر دیابت

 خواص دارو:نافع در دیابت نوع اول و دوم، و دیابت باردارى.اجزاى دارو:برگ گزنه، تخم شنبلیله، کلپوره، درمنه، ریشه بابا آدم (مکد ۴ واحد)؛ تخم گشنیز (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نیم‏کوب کرده و در ظرف در بسته نگهدارى کنند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف (روزها نیم ساعت پیش از صبحانه، و شب‏ها پیش از ادامه

پودر زرّین اقبال‏

خواص دارو:نافع در عدم کنترل مدفوع در بزرگسالان.اجزاى دارو:ابهل، افسنتین، ایرسا، سعد (مکد ۵/ ۲ واحد)؛ زنیان، زیره، گل سرخ، قدومه، نارمشک، بوزیدان (مکد ۵ واحد)؛ مصطکى، طالیسفر، صعتر، زوفاى خشک (مکد ۵/ ۷ واحد)؛ هلیله کابلى (۶۵ واحد)؛ شکر سرخ (۱۳۰ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد ادامه

پودر زکام گرم‏

خواص دارو:نافع براى نزله‏ هاى گرم و گلودردهاى گرم؛ مناسب براى تبرید و تغلیظ ملایم ترشحات دماغ؛ تعدیل کننده داروهاى گرم.اجزاى دارو:عنّاب، سپستان، تاجریزى (مکد ۵/ ۱ واحد)؛ به‏دانه (۱ واحد)؛ گل بنفشه، نیلوفر آبى، خبازى، شاه‏تره، برگ کاسنى (۲ واحد).شیوه ساخت دارو:همه اجزا را نیم‏کوب کرده در ظرف در بسته ادامه

پودر سر شو

*** این نسخه از داروهاى مجرب بومى است. ***خواص دارو:مانع ریزش مو؛ تقویت کننده پیاز مو؛ مقوى دماغ؛ مانع زکام.اجزاى دارو:سدر، برگ مورد، سبوس برنج، وسمه، آرد نخود خام، حنا (مکد ۴ واحد)؛ قهوه، کتیرا، روناس (۱ واحد)؛ خطمى، گل سرشوى، پوست سبز گردو (۳ واحد)؛ بابونه (۲ واحد).شیوه ساخت دارو:اجرا را ساییده ادامه

پودر سرماخوردگى‏

خواص دارو:نافع براى نزله‏ هاى سرد، و سرماخوردگى‏ هاى کهنه توام با سردرد و سنگینى سر و گرفتگى بینى.اجزاى دارو:خبّازى، تاجریزى، سپستان، برگ آویشن، بابونه، پرسیاوش، بادرنجبویه، اسطوخودوس، مرزنجوش، ناخنک، تخم گشنیز، گل خطمى (مکد ۴ واحد)؛ گل نیلوفر، گل گندم (۲ واحد)؛ گل بنفشه، گل زوفا، عنّاب (مکد ۶ ادامه

پودر و شربت وسواس‏

 خواص دارو:مفید براى افراد وسواسى؛ رافع اضطراب و دلشوره.اجزاى دارو:بسفایج، مغز حب القرطم، عنّاب (بدون هسته)، سپستان بى‏ هسته (مکد ۷ واحد)؛ اسطوخودوس، گل بابونه، گل گندم، افتیمون، سورنجان (مکد ۴ واحد)؛ آب (۴۸ واحد).شیوه ساخت دارو:براى پودر: اجزا را نیم ‏کوب کرده در ظرف در بسته نکهدارى کنند.براى ادامه

پودر شقاق‏

خواص دارو:نافع براى تَرک و خشکى پوست دست و پا.اجزاى دارو:گوگرد (سه واحد)؛ زاج، نمک اندرانى، کافور (مکد ۲ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نرم ساییده از الک مش ۱۰۰ عبور دهند و در ظرف در بسته نگه دارند.زمان و مقدار مصرف‏:روزى یکبار، ۴۰ گرم از پودر را در یک لیوان آبِ گرم حل کرده و دست یا پا را به مدت ۱۰ ادامه

پودر صداع‏

خواص دارو:رافع انواع سر درد.اجزاى دارو:عنّاب، ریشه شیرین‏بیان، گل بومادران، تاجریزى (مکد ۱۰ واحد)؛ گل زوفا، برگ آویشن، مرزنجوش، پرسیاوش، گل خطمى، رازیانه (مکد ۵ واحد)؛ زنجبیل (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:همه اجزا نیم‏کوب شوند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف (هر ۸- ۱۲ ساعت)، یک قاشق غذاخورى از پودر ادامه

پودر قابض ساده

خواص دارو:نافع براى استرخاى رحم، کثرت طمث، افتادگى رحم؛ رافع رطوبت و لزوجت و التهاب رحم؛ مفید در عفونت‏ هاى دندان و گلو (با غرغره).اجزاى دارو:گلنار، کوکنار، پوست انار، جفت بلوط، مازو، مورد (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:همه اجزا پودر شوند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف، دو قاشق غذاخورى از پودر را ادامه

پودر قابض مرکّب‏

خواص دارو:نافع براى استرخاى رحم، کثرت طمث، افتادگى رحم؛ رافع رطوبت و لزوجت و التهاب رحم.اجزاى دارو:گلنار، کوکنار، پوست انار، جفت بلوط، مازو، مورد (مکد ۱ واحد)؛ زاج (۳/ ۰ واحد)شیوه ساخت دارو:همه اجزا پودر شوند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف، دو قاشق غذاخورى از پودر را با یک و نیم لیوان آب ادامه

پودر مُبهّى‏

 خواص دارو:مقوى قوه باه و قواى ثلاثه (حیوانى، نفسانى، نباتى)؛ رافع زودانزالى؛ نافع براى تقویت عمومى بدن.اجزاى دارو:تخم مرو، تال مکهانه، خارخسک (مکد ۱ واحد)؛ شیر گاو (۲۰ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نیم کوب کرده در شیر بریزند و در حمام ماریه با حرارت ملایم آن‏قدر بجوشانند تا شیر تبخیر شود. سپس، دارو ادامه

پودر محلّل‏

 خواص دارو:رافع نفخ معده و رطوبات؛ کاسر ریاح موجود در بدن.اجزاى دارو:انیسون، رازیانه، تخم کرفس، زیره (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نیم ‏کوب کرده و در ظرف در بسته نگه دارند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف (هر ۸ ساعت یکبار)، یک قاشق مرباخورى از پودر را در یک و نیم لیوان آب به مدت ۱۰ دقیقه ادامه

پودر مدرّ سنگ کلیه و مثانه

خواص دارو:دافع سنگ‏ هاى کلیه و مثانه و رطوبات زائد بدن؛ نافع براى فشار خون ناشى از امتلاء؛ رافع ورم پروستات.اجزاى دارو:کاکل ذرّت، دم گیلاس، هسته آلبالو، خارخسک، بزر رازیانه (مکد ۲ واحد)؛ برگ گزنه، ریشه گزنه، تاجریزى، کاکنج (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نیم‏ کوب کنند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر ادامه

پودر مدر نقرسى

خواص دارو:پایین آورنده اوره و اسید اوریک، مفید براى بیمارى نقرس، رافع کم‏ کارى کلیه ‏ها.اجزاى دارو:ناخنک، خارخسک، عنّاب، لیمو عمانى، بزر کرفس، دم گیلاس (مکد ۲ واحد)؛ زرشک آبى (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نیم‏کوب کنند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف (روزها نیم ساعت پیش از صبحانه، و شب‏ها پیش ادامه

پودر مسمّن ساده‏

خواص دارو:چاق کننده.اجزاى دارو:کنجد، شکر سرخ، خشخاش (مکد ۲ واحد)؛ مغز بادام، قدومه (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:همه اجزا را نرم کوبیده و در ظرف در بسته در جاى خشک و خنک نگه دارند.زمان و مقدار مصرف‏:صبح ناشتا و شب موقع خواب، یک قاشق غذاخورى از دارو با شیر میل شود.ملاحظات مصرف‏:– بهتر است دارو با شیر ادامه

پودر مسمّن مرکب

خواص دارو:چاق کننده بدن؛ ایجاد قابلیت جذب آب براى بدن؛ نافع در تقویت بدن ناقهین.اجزاى دارو:نخود، تخم خشخاش، آرد بدون سبوس، بادام پوست گرفته (مکد ۵/ ۱۰ واحد)؛ برنج مغسول (سه بار با آب جوش شسته شده)، گندم، جو پوست گرفته (۹ واحد)؛ شیر تازه (۲۱ واحد)؛ شکر سرخ (۴۵ واحد).شیوه ساخت دارو:نخود را نیم‏کوب ادامه

پودر مفتّت سنگ کلیه و مثانه

خواص دارو:دافع سنگ‏ هاى کلیه و مثانه.اجزاى دارو:تخم خیار سبز، تخم کدو، تخم خیارچنیر، خارخسک، بزر رازیانه (مکد ۴ واحد)؛ تخم انیسون، تخم کرفس (مکد ۲ واحد).شیوه ساخت دارو:همه اجزا نیم‏کوب شوند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف (روزها نیم ساعت پیش از صبحانه، و شب‏ها پیش از خواب)، یک قاشق غذاخورى از ادامه

پودر منضج بلغم

خواص دارو:منضج بلغم.اجزاى دارو:عنّاب (۱۵ واحد)؛ سپستان (۱۰ واحد)؛ گل گاوزبان، بادرنجبویه، اسطخودوس، پرسیاوش، بادیان، شاه‏ تره (مکد ۷ واحد)؛ شیرین بیان (۱۴ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نیم‏ کوب کنند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف (روزها نیم ساعت پیش از صبحانه، و شب‏ها پیش از خواب)، یک قاشق ادامه

پودر منضج سودا

خواص دارو:منضج سودا؛ محلّل مواد منجمد و مکثف؛ مفرح و خواب ‏آور.اجزاى دارو:عنّاب (۱۵ واحد)؛ سپستان (۱۰ واحد)؛ گل گاوزبان، بادرنجبویه، اسطخودوس، پرسیاوش، بادیان، شاه‏تره، شیرین‏بیان (مکد ۷ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نیم ‏کوب کنند.زمان و مقدار مصرف‏:براى هر بار مصرف (روزها نیم ساعت پیش از صبحانه، و ادامه