نوشته ها - صفحه 33

روغن سیاه ‏دانه مرکّب (روغن رشد مو)

خواص دارو:نافع در رشد مو؛ ضخیم کننده موهاى نازک سر.اجزاى دارو:برنجاسف، برگ مورد، سیاه‏دانه بو داده (مکد ۱ واحد)؛ روغن زیتون (۹ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را پودر کرده در روغن زیتون در حمام ماریه با حرارت ملایم به مدت نیم ساعت بجوشانند. این روغن با اجزاى داخل آن باید مصرف شود.زمان و مقدار مصرف‏:هر ۲۴ ادامه

روغن سیر

خواص دارو:محلّل اورام غائر دست و پا، و ماده بلغمى غلیظ در مفاصل و رگ‏ ها؛ نافع در امراض بارده، سدد، درد گلو، سینوزیت، و لوزه چرکین؛ مفید در ایجاد نعوظت و تحریک باه (با ماساژ بر بیضه)، و رفع حبس البول (با ماساژ بر ناحیه عجان).اجزاى دارو:سیر، روغن گاو (مکد ۱ واحد)؛ شیر (۲ واحد).شیوه ساخت دارو:سیر را ادامه

روغن شوید (شبت)

خواص دارو:رافع سردى و رطوبت اعضا؛ نافع در درد مفاصل؛ محلّل چربى‏ ها و مایعات لزج زیر پوست.اجزاى دارو:آب برگ شوید تازه (۲ واحد)؛ روغن کنجد (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:آب شوید را به روغن کنجد افزوده و در حمام ماریه قرار دهند و آن قدر بجوشانند تا آب برود و روغن باقى بماند. سپس، در پرکولاتور با صافى کاغذى ادامه

روغن فاس

خواص دارو:تسکین سریع درد، به ویژه در ناحیه مفاصل و سر.اجزاى دارو:روغن کنجد (۲۰ واحد)؛ کافور، جوهر نعناع، جوهر زنیان (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:روغن را کمى گرم کنند. اجزاى دیگر را ساییده با آن مخلوط کنند.زمان و مقدار مصرف‏:بدون ماساژ، ۱ الى ۳ قطره از روغن را روى محل درد بمالند.ملاحظات مصرف‏:– از ادامه

روغن قُسط

خواص دارو:نافع براى اورام غائر دست و پا، و کم‏ کارى تخمدان‏ ها؛ مسخّن کلیه‏ ها، رافع صلابت اعضا و درد مفاصل ناشى از سردى و رطوبت؛ نافع در شب ‏ادرارى.اجزاى دارو:قسط مر (۴ واحد)؛ سلیخه، مرزنجوش، سنبل الطیب، میخک، جوزبوا (مکد ۲ واحد)؛ جندبیدستر، صمغ باریجه (مکد ۱ واحد)؛ روغن زیتون، (۴۰۰ واحد)؛ سرکه و ادامه

روغن کافور

خواص دارو:نافع در دردهاى التهابى و ورم‏ هاى گرم؛ رافع احساس سوزش در پوست.اجزاى دارو:روغن گل سرخ (۲۰ واحد)؛ کافور (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:کافور را ساییده در روغن حل کنند.زمان و مقدار مصرف‏:بدون ماساژ به موضع مالیده شود.ملاحظات مصرف‏:– از استعمال داخلى خوددارى شود.– از مالیدن آن بر چشم و زخم‏هاى باز ادامه

روغن کراث

خواص دارو:نافع در درد و گرفتگى گوش، و درد بواسیر؛ رافع گرفتگى اعضا.اجزاى دارو:آب تره ‏سبزى، روغن گل سرخ (مکد ۲ واحد)؛ سرکه انگورى (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:آب تره‏ سبزى را صاف کرده روغن گل سرخ و سرکه بدان افزوده و در حمام ماریه قرار دهند و آن قدر بجوشانند تا آب برود و روغن باقى بماند. سپس، در ادامه

روغن محلّل

خواص دارو:محلّل صلابت اعضا؛ رافع خشکى و گرفتگى اعضا و ماهیچه ‏ها.اجزاى دارو:روغن زیتون، روغن فندق، روغن بادام، روغن کرچک (مکد ۱۰۰ واحد)؛ تخم لاک‏پشت خشک (۲۰ واحد)؛ جند بیدستر (۳ واحد).شیوه ساخت دارو:تخم لاک‏پشت و جند بیدستر را نرم ساییده ازالک مش ۱۰۰ رد کنند. روغن ‏ها را مخلوط کرده و گرم سازند و به ادامه

روغن منوّم

خواص دارو:رافع بى ‏خوابى و یبوست اعضا و مفاصل؛ نافع در بیمارى‏ هاى روانى ناشى از یبوست دماغ.اجزاى دارو:بزر البنج (۱۰ واحد)؛ تخم خشخاش (۳ واحد)؛ تخم کاهو (۵ واحد)؛ روغن کنجد (۵۰ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را پودر کرده در روغن کنجد بریزند. سپس، ظرف شیشه‏اى حاوى روغن را حد اقل ۴۰ روز زیر نور آفتاب ادامه

روغن نقرس جبرى

خواص دارو:نافع در دردهاى نقرسى، اورام گرم، دردهاى گرم مفاصل.اجزاى دارو:شنجرف رومى، شحم حنظل، تخم شاهى (مکد ۱۰ واحد)؛ خردل (۴ واحد)؛ ابو خلسا، کچوله مدبّر (مکد ۶ واحد)؛ روغن کنجد (۲۱ واحد).شیوه ساخت دارو:شنجرف را حرارت داده پودر نمایند به حدى که اجزاى برّاق آن دیده نشود. سایر اجزا را نیز پودر کرده ادامه

سکنجبین افتیمونى نیلى (مسهل سودا)

خواص دارو:مسهل سودا.اجزاى دارو:سکنجبین ساده (۱۲ واحد)؛ حب نیل (تخم گل پیچک)، افتیمون (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را با ملایمت نرم ساییده به سکنجبین اضافه نمایند.زمان و مقدار مصرف‏:شب پیش از خواب، ۵۰ تا ۱۰۰ سى‏سى از دارو با همان مقدار آب گرم مخلوط شده میل گردد.ملاحظات مصرف‏:– قبل از مصرف این ادامه

سکنجبین بزورى معتدل

خواص دارو:مدرّ بول؛ دافع فضولات از طریق ادرار؛ نافع براى کلیه و کبد سرد؛ دافع ریح کلیه‏ ها و کبد.اجزاى دارو:بادیان و تخم کاسنى (مکد ۳ واحد)؛ تخم کرفس (۲ واحد)؛ خارخسک، زیره سبز (مکد ۵ واحد)؛ تخم خیارین، پوست ریشه کاسنى، پوست ریشه بادیان، پوست ریشه کبر (مکد ۱ واحد)؛ سرکه (۱۱۰ واحد)؛ عسل کف‏گرفته و ادامه

سکنجبین بزورى حار

خواص دارو:مدرّ بول؛ دافع فضولات از طریق ادرار؛ نافع براى کلیه و کبد سرد.اجزاى دارو:تخم کرفس، تخم رازیانه، انیسون، تخم کاسنى، کشوث (مکد ۱۵ واحد)؛ ریشه رازیانه، ریشه کبر، ریشه کرفس (مکد ۷ واحد)؛ ریوند چینى (۳ واحد)؛ سرکه (۵۰۰ واحد)؛ عسل کف‏ گرفته و آب (مکد ۱۵۰۰ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نیم کوب ادامه

سکنجبین بزورى مفوّه

خواص دارو:مدرّ بول؛ مدرّ طمث؛ دافع فضولات از طریق ادرار؛ نافع در اختناق رحم؛ دافع ریاح کلیه، کبد، و رحم.اجزاى دارو:بادیان، تخم کاسنى (مکد ۳ واحد)؛ تخم کرفس (۲ واحد)؛ خارخسک، زیره سبز (مکد ۵ واحد)؛ تخم خیارین، ریشه روناس، پوست ریشه‏ هاى کاسنى، بادیان، کبر (مکد ۱ واحد)؛ سرکه (۱۱۰ واحد)؛ عسل کف‏ گرفته ادامه

شراب رضوى (شراب زبیب، شراب حلال)

***  به بیان حکیم عقیلى در قرابادین کبیر و منقول از ذهبیه جناب حضرت امام رضا، علیه و على آبائه و اولاده الثناء و السّلام  ***خواص دارو:نافع و پیشگیرى کننده از بروز اوجاع بارده مزمنه مانند نقرس و مفاصل و ریاح و غیر آن از اوجاع عصب و دماغ و معده، و بعض اوجاع کبد و طحال و امعا و احشا، و زیادتى بلغم و ادامه

شربت اکسیر (اکسیر معده)

خواص دارو:برطرف کننده کم‏ خونى؛ زایل کننده حدّت اخلاط و منى؛ نافع براى درد معده، تهلهل معده، نزف الدم، و نفث الدم؛ رافع زودانزالى در گرم‏ مزاجان.اجزاى دارو:زنجبیل، زیره سبز، انیسون، بادام، چلغوزه تفت داده، میخک، بالنگ خشک (مکد ۴ واحد)؛ مصطکى، عود هندى (مکد ۲ واحد)؛ زعفران، برگ سداب، آمله، خبث ادامه

شربت بادرنجبویه‏

***  این نسخه منسوب به شیخ الرئیس است  ***خواص دارو:مفرح؛ نافع در ضعف قلب؛ دافع سودا (به ویژه از قلب)؛ دافع توحش و وسواس سوداوى.اجزاى دارو:برگ بادرنجبویه، تخم بادرنجبویه، فرنجمشک، تخم کاسنى (مکد ۱۰ واحد)؛ گل گاوزبان، برگ گاوزبان، رازیانه، ریشه بنفشه، ریشه شیرین بیان (مکد ۳ واحد)؛ پرسیاوش، بسفایج، ادامه

شربت جالینوس (سکنجبین سفرجلى)

خواص دارو:نافع در امراض معدى ناشى از سوء مزاج مادى بلغمى، ضعف هضم، ترشى معده، بى‏اشتهایى، و صداع مشارکتى معده؛ مانع تصاعد ابخره از معده.اجزاى دارو:آب به (۵۰ واحد)؛ عسل کف ‏گرفته (۵۰ واحد)؛ سرکه (۳۰ واحد)؛ زنجبیل (۷ واحد).شیوه ساخت دارو:آب به را در حمام ماریه بجوشانند تا قوام آید. عسل و زنجبیل را با ادامه

شربت حرمل

خواص دارو:رافع ضیق النّفس، ربو، عسر النّفس ناشى از تنگى ریه و قصبه ریه، و صرع.اجزاى دارو:شیره انگور (۱۰ واحد)؛ تخم اسفند (۱ واحد)؛ آب (۲۰ واحد).شیوه ساخت دارو:تخم اسفند را نیم ‏کوب کرده یک شبانه ‏روز در آب بخیسانند. سپس، با حرارت ملایم بجوشانند تا نیمى از آب تبخیر شود. آن‏گاه شیره را بدان افزوده و ادامه

شربت راسن (سکنجبین راسنى)

خواص دارو:نافع براى سرفه‏ هاى رطوبى، ضیق النّفس رطوبى، و نزله ‏هاى رطوبى.اجزاى دارو:گل پنیرک، گل اروانه، گل زوفا، پیاز عنصل خشک، ریشه راسن، برگ آویشن، گل گاوزبان، انجیر خشک، عنّاب، گل شقایق، پوست خشخاش (مکد ۱ واحد)؛ گلاب یا آب مقطر (۵۵ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۵۵ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نیم‏کوب ادامه

شربت صدرى (سکنجبین عنصلى)

خواص دارو:مجفّف و محلّل رطوبات زائد و عفونى بدن؛ رافع سدد کبد؛ مجفّف نزله و عفونات؛ هاضم؛ لاغرکننده؛ نافع براى ضیق النّفس، صرع، نفث الدم ریوى، سوء القنیه، و استسقاى نوع سرد.اجزاى دارو:پیاز عنصل (۱ واحد)؛ سرکه (۱۸ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۸ واحد).شیوه ساخت دارو:پیاز عنصل را پس از تمیز کردن با کارد چوبى ادامه

شربت فراسیون‏

خواص دارو:خلط آور؛ ضد سرفه‏ هاى رطوبى.اجزاى دارو:فراسیون (۳ واحد)؛ زوفا، پرسیاوش، برگ پونه، انجیر خشک (مکد ۱ واحد)؛ آب (۴۰۰ واحد)؛ شکر سرخ (۶ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را یک شب در آب خیسانده در حمام ماریه بجوشانند و صاف کنند. مایع را با شکرسرخ مخلوط کنند تا شکر حل شود. سپس کمى بجوشانند تا قوام ادامه

شربت محلّل (سکنجبین عنصلى مرکب)

خواص دارو:مجفّف و محلّل رطوبات زائد و عفونى بدن (قوى‏تر از عنصلى ساده)؛ رافع سدد کبد؛ مجفّف نزله و عفونات؛ هاضم؛ لاغرکننده؛ نافع براى ضیق النّفس، صرع، نفث الدم ریوى، سوء القنیه، و استسقاى نوع سرد.اجزاى دارو:سکنجبین عنصلى (۲۰ واحد)؛ پودر محلّل (۱ واحد)شیوه ساخت دارو:سکنجبین عنصلى را با پودر محلّل ادامه

شربت وجى (سکنجبین وجى)

 خواص دارو:مجفّف رطوبات مغز؛ نافع در لکنت زبان، اضطراب، دلهره، و بیمارى‏ هاى اعصاب ناشى از رطوبت دماغ.اجزاى دارو:سکنجبین ساده یا سکنجبین عنصلى (۵۰ واحد)؛ ریشه وج (۳ واحد).شیوه ساخت دارو:وج را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ رد کنند و به سکنجبین اضافه نمایند.طریقه مصرف‏:نیم ساعت پیش از صبحانه، دو قاشق ادامه