نوشته ها - صفحه 34

شیاف ناصور

خواص دارو:رافع ناصور و زخم‏ هاى عفونى باز.اجزاى دارو:صبر، کندر، انزروت مدبّر، دم الأخوین، گلنار، اثمد، شبّ یمانى (مکد ۴ واحد)؛ زنجار (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نرم ساییده از الک مش ۲۰۰ رد کنند و در ظرف در بسته نگه دارند.مقدار مصرف‏:۱ گرم از پودر را در ۵ گرم شیر حل کرده صاف کنند و با قطره‏چکان ادامه

ضماد کمر

خواص دارو:نافع در کمر دردهاى عضوى (نه مشارکتى)؛ محلّل رطوبات کمر؛ نافع در گرفتگى اعضا.اجزاى دارو:وشاء، مرّ مکى، تخم کرفس، زیره (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده در ظرف در بسته نگه دارند.زمان و مقدار مصرف‏:۵۰ گرم از پودر را با گلاب مخلوط کرده ملایم حرارت دهند تا حالت خمیرى پیدا کند. خمیر ادامه

ضماد کمر مرکّب

***  این نسخه از داروهاى مجرب بومى است  ***خواص دارو:محلّل و مجفّف رطوبات اطراف ستون فقرات؛ نافع در گرفتگى‏هاى عضلات تیره پشت، عضلات کمر، و درد سیاتیک.اجزاى دارو:قرص کمر (۲ واحد)؛ فوفل، جوز هندى (مکد ۱ واحد)؛ زرده تخم مرغ (۶ واحد)؛ زیره سیاه، زیره سبز، تخم شوید، رازیانه، بیخ آذر (چلّه داغى)، ادامه

ضماد کوفتگى

خواص دارو:نافع در انواع ضرب‏ دیدگى.اجزاى دارو:روناس، آرد نخود خام، آرد مورد (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نرم ساییده در ظرف در بسته نگه دارند.زمان و مقدار مصرف‏:هر ۵۰ گرم از پودر را با یک عدد زرده تخم ‏مرغ خمیر کنند و با پارچه بر عضو مورد نظر ببندند. هر ۱۲ ساعت آن را عوض کنند.منبع: کتاب ادامه

کپسول بسفایج‏

خواص دارو:دافع مواد سوداوى؛ رافع توحّش سوداوى؛ از بین برنده ردائت اخلاق؛ ملیّن طبع سوداوى ‏مزاجان.اجزاى دارو:بسفایج، افتیمون (مکد ۱ واحد)؛ شکر سرخ (۳ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند و در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى نمایند.زمان و مقدار مصرف‏:هر ۸ تا ۱۲ ساعت یک کپسول با آب میل ادامه

کپسول بواسیر (حب مُقْل)

خواص دارو:رافع یبوست سوداوى‏ مزاجان؛ نافع در بواسیرهاى یبوستى و شقاق همراه یبوست.اجزاى دارو:هلیله زرد، هلیله سیاه، صبر، گل سرخ، مصطکى، مقل ازرق (مکد ۱ واحد)؛ آب تره‏سبزى (۳ واحد).شیوه ساخت دارو:بجز مقل، سایر اجزا را ساییده و از الک مش ۱۰۰ رد کنند. مقل را ریزه کرده ۱۲ ساعت در آب تره‏سبزى بخیسانند ادامه

کپسول بواسیر داخلى خونى

خواص دارو:نافع براى بواسیر داخلى خونى، سحج امعا، و کولیت.اجزاى دارو:به‏ دانه و پوست هل (مکد ۲ واحد)؛ تخم خبازى، تخم کاسنى، تخم خیار، بادیان (مکد ۴ واحد)؛ طباشیر، گل نیلوفر، گل گاوزبان، گشنیز، تخم هل، نبات (مکد ۵ واحد)؛ صندل سرخ، صندل سفید، زیره سفید (مکد ۳ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را کوبیده در ادامه

کپسول/ پودر افراط طمث‏

خواص دارو:بند آورنده خون استحاضه و کثرت طمث؛ نافع در بحوحه الصوت ناشى از پرولاکتین بالا.اجزاى دارو:گلنار، گل ارمنى، صمغ عربى (مکد ۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجرا را جداجدا پودر کرده و با کمى حرارت تفت دهند. سپس، با هم مخلوط کنند و در کپسول ۵۰۰ میلى‏گرمى نمایند.زمان و مقدار مصرف‏:– ساعت ۹ صبح و ۷ عصر، ادامه