زودانزالى

پودر مُبهّى‏

 خواص دارو:مقوى قوه باه و قواى ثلاثه (حیوانى، نفسانى، نباتى)؛ رافع زودانزالى؛ نافع براى تقویت عمومى بدن.اجزاى دارو:تخم مرو، تال مکهانه، خارخسک (مکد ۱ واحد)؛ شیر گاو (۲۰ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نیم کوب کرده در شیر بریزند و در حمام ماریه با حرارت ملایم آن‏قدر بجوشانند تا شیر تبخیر شود. سپس، دارو ادامه

شربت اکسیر (اکسیر معده)

خواص دارو:برطرف کننده کم‏ خونى؛ زایل کننده حدّت اخلاط و منى؛ نافع براى درد معده، تهلهل معده، نزف الدم، و نفث الدم؛ رافع زودانزالى در گرم‏ مزاجان.اجزاى دارو:زنجبیل، زیره سبز، انیسون، بادام، چلغوزه تفت داده، میخک، بالنگ خشک (مکد ۴ واحد)؛ مصطکى، عود هندى (مکد ۲ واحد)؛ زعفران، برگ سداب، آمله، خبث ادامه

کپسول قرنفل

خواص دارو:رافع زودانزالى.اجزاى دارو:تاتوره اصلاح شده، میخک (مکد ۱ واحد)؛ سرکه (۶ واحد).شیوه ساخت دارو:تاتوره را ۲۴ ساعت در سرکه خیسانده صاف کنند. میخک را در سرکه صاف شده ریخته در فضاى باز قرار دهند تا سرکه تبخیر شده و میخک خشک شود. سپس، دارو را پودر کرده در کپسول ۱۲۵ میلى‏گرم کنند.زمان و مقدار ادامه