فالج

دواى جامع

***  این دارو منسوب به امام موسى کاظم علیه السلام است  ***خواص دارو:این دارو ذو الخاصیه است و در بیمارى‏ هاى متعددى چون سل، سرفه کهنه، درد سپرز، درد پهلو، اسهال، مار گزیدگى، عقرب گزیدگى، فالج، لقوه، سردى معده، کرم معده، و خفقان قلب به کار مى‏ رود.اجزاى تشکیل دهنده دارو:سنبل، قاقله، زعفران، ادامه

کپسول مسهل صمغى

خواص دارو:مسهل مواد لزجه متشبثه به اعضاى عصب؛ نافع در فالج و سکته.اجزاى دارو:سکبینج، وشاء، اشق، صمغ باریجه (مکد ۲ واحد)؛ جندبیدستر (۱ واحد)؛ حنظل (۵/ ۲ واحد)؛ سرکه (به مقدار لازم).شیوه ساخت دارو:سکبینج، وشا، اشق، صمغ باریجه، و جند را در سرکه حل کرده و مایع را صاف کنند. حنظل را پودر کرده از الک مش ادامه

کپسول هلدى

خواص دارو:دافع رطوبات غلیظ؛ رافع سودا از مغز و سیستم عصبى؛ نافع در فالج و خدر.اجزاى دارو:هلیله زرد (۲ واحد)؛ زردچوبه، روناس، پودر حنظل، ملح اندرانى (مکد ۱ واحد)؛ آب (۸ واحد).شیوه ساخت دارو:پودر حنظل را در آب خیسانده و مایع را صاف کنند. سپس، آب حنظل را به آرامى به پودر اضافه کرده و ۳۶ ساعت بلاانقطاع ادامه

معجون سیر صغیر

خواص دارو:مرقّق خون؛ محلّل بلغم؛ نافع در فالج بلغمى و گرفتگى عروق.اجزاى دارو:سیر (۱۰ واحد)؛ پودر گل بابونه، روغن گل سرخ (مکد ۱ واحد)، شیر (۳۰ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۲ واحد).شیوه ساخت دارو:سیر را پوست گرفته در شیر ریخته به ملایمت در حمام ماریه بجوشانند تا شیر بخار شود. روغن گل سرخ و بابونه و عسل را ادامه

معجون مبدّل المزاج (معجون گرمابخش)

خواص دارو:مبدّل مزاج از سردى به گرمى بدون ایجاد احتراق در خون؛ نافع در، فالج، استرخا، امراض و اوجاع بارده (مثل درد مفاصل)، و ترک اعتیاد به افیون.اجزاى دارو:آذاراقى مدبّر (۶ واحد)؛ گل گاوزبان (۴ واحد)؛ اسطوخودوس، کتیرا، مغز نارگیل، چلغوزه (۳ واحد)؛ هل، زرنباد، شقاقل، صندل سفید، آمله، هلیله زرد، ادامه