فراموشی

حجامت های ناحیه سر و گردن

۱- حجامت سر(جلوی سر)موضع: ملاج قدامی؛ به فاصله یک وجب کوچک(وجب چهارانگشتی؛ از انگشت کوچک تا سبّابه) دست هر کس از نقطه وسط بین ابروهایش؛ یا این که اگر شست را میان دو ابرو قرار دهیم انگشت سبّابه به هر کجای سر که رسید محل حجامت سر است؛ یا یک وجب بزرگ فرد از نوک بینی خودش.نکات مربوط به روش اجرا:* حجامت ادامه