نعوظت

حبّ نعوظ

خواص دارو:ایجاد نعوظت و رفع زود انزالى در سرد مزاجان.اجزاى دارو:عود قمارى (۳ واحد)؛ قرنفل، فلفل سیاه (مکد ۲۳ واحد)؛ زعفران، بالنگو (مکد ۴ واحد)؛ دارفلفل، تخم بابونه، مروارید ناسفته (مکد ۷ واحد)؛ آب نارنج (۲۱ واحد).شیوه ساخت دارو:اجزا را نرم ساییده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. مروارید را در آب نارنج حل ادامه

روغن سیر

خواص دارو:محلّل اورام غائر دست و پا، و ماده بلغمى غلیظ در مفاصل و رگ‏ ها؛ نافع در امراض بارده، سدد، درد گلو، سینوزیت، و لوزه چرکین؛ مفید در ایجاد نعوظت و تحریک باه (با ماساژ بر بیضه)، و رفع حبس البول (با ماساژ بر ناحیه عجان).اجزاى دارو:سیر، روغن گاو (مکد ۱ واحد)؛ شیر (۲ واحد).شیوه ساخت دارو:سیر را ادامه

لبوب نیروزا

خواص دارو:افزایش دهنده تعداد اسپرم (در مردان)، ایجاد نعوظت، رفع ناتوانى‏ هاى جنسى.اجزاى دارو:معجون لبوب صغیر (۱۰ واحد)؛ سقنقور خشک نمک ‏سود (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:دست و پا و انتهاى دم سقنقور را از آن جدا کرده از نمک کاملا پاک کنند. سپس، آن را پودر کرده و با معجون لبوب صغیر خمیر کنند. دارو را در ادامه

لبوب نیروزاى گزنه

خواص دارو:رافع نقص موجود در شکل اسپرم مردان؛ تقویت حرکت اسپرم (در مردان)؛ ایجاد نعوظت؛ رفع ناتوانى‏ هاى جنسى.اجزاى دارو:لبوب نیروزا (۱۰ واحد)؛ تخم گزنه (۱ واحد).شیوه ساخت دارو:تخم گزنه را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ رد کرده با معجون لبوب نیروزا خمیر کنند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۱۰ ادامه